Odwołanie ze stanowiska wicedyrektora szkoły wzór
Pracy 2003, nr 7-8 .Porada prawna na temat wzór odwołania wicedyrektora szkoły ze stanowiska.Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór odwołania wicedyrektora szkoły ze stanowiska, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny.. Oznacza to, że wicedyrektor zostanie usunięty ze stanowiska ale nadal pozostanie w nauczycielskim stosunku pracy ze szkołą.Odwołanie ze stanowiska (art. 70) Organem uprawnionym do odwołania pracownika z zajmowanego stanowiska jest organ, który go powołał, nawet gdy pracownik w okresie powołania świadczy pracę na rzecz innego podmiotu.. Wojciech Melosik - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.Złożenie rezygnacji ze stanowiska dyrektora placówki nie pozwala organowi prowadzącemu szkołę na odwołanie dyrektora z innych powodów niż jego rezygnacja (wyrok NSA z dnia 19 marca 2003 r., SA/Rz 1725/02, Pr.. Kodeks pracy 2019.. Pracy 2003, nr 7-8, s. 60).Odwołanie dyrektora ze względu na „przypadek szczególnie uzasadniony" PRAWO PRACY - SAS 7/2012.. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.Odpowiednio więc do rodzaju zajmowanego stanowiska kompetencje te wykonuje: organ prowadzący szkołę (j.s.t., minister, osoba prawna niebędąca j.s.t., osoba fizyczna) - w przypadku odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły, dyrektor szkoły - w przypadku odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub z innegoArt..

ze stanowiska wicedyrektora szkoły ( nazwa szkoły).

PYTANIE ZASTĘPCY WÓJTA GMINY: Czy wypowiadając stosunek pracy nauczycielowi, który jest dyrektorem szkoły, trzeba go dodatkowo odwołać z pełnionej funkcji, czy też nastąpi to automatycznie w związku z rozwiązaniem stosunku pracy?Odwołanie z funkcji kierowniczej Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu.Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły.. - w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady .Przepis ten mówi, że organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole, odwołuje bez wypowiedzenia nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie ustalenia negatywnej .Czyli trzymając się nowych przepisów to w zespołach szkół jeżeli organ nie wyrazi zgody nie można utworzyć stanowiska wicedyrektora nawet gdyby w szkole podstawowej było 11 oddziałów a w przedszkolu 5!.

Odwołany dyrektor nie ma kompetencji do odwołania wicedyrektora.

Dodatek funkcyjny winien być wypłacany, zgodnie z prawem, przez trzy miesiące od momentu odwołania ze stanowiska wicedyrektora.. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady .. Prawo oświatowe - 1.. Zarządzenie w sprawie odwołania dyrektora ze stanowiska dyrektora szkoły (przykładowy) • 71 Wzór 6.. Z całą pewności należy tę czynność wykonać po zebraniu ww.. Do odwołania nie wystarczy stwierdzenie, że współpraca źle się układa lub że dyrektor stracił zaufanie do nauczyciela sprawującego funkcję kierowniczą.. Dyrektor szkoły ma też obowiązek poinformować Radę szkoły (jeśli jest w szkole) i Radę pedagogiczną o odwołaniu Nauczyciela ze stanowiska .Nie musi Pani uzasadniać oświadczenia o rezygnacji ze stanowiska.. opinii i przed dniem, od którego nauczyciel przestaje pełnić tę funkcję.. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe).Ponadto dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.Odwołanie wicedyrektora szkoły należy do kompetencji dyrektora szkoły..

Odwołanie wicedyrektora szkoły ze stanowiska - warunki, termin, procedury.

Odwołanie z funkcji wicedyrektora może nastąpić tylko w sytuacjach .Ustawa nie wskazuje, w jakim czasie odwołać nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora, ale można to zrobić w każdym momencie roku szkolnego, w zależności od potrzeb organizacyjnych szkoły.. Nie następuje to też z mocy prawa".. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowoWobec tego również i odwołanie ze stanowiska nie może nastąpić na podstawie samego tylko oświadczenia nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze, lecz potrzeba do tego oświadczenia woli organu powierzającego stanowisko.. Obecny dyrektor po zweryfikowaniu akt osobistych dopatrzył się braku oceny pracy nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą.. Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór dokumentu .Stanowisko wicedyrektora obowiązkowo tworzy się w.97 ust.. 7 września dyrektor informuje mnie że musi zasięgnąć odpowiednich opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego dając mi do zrozumienia że .Do momentu wypowiedzenia pensum wicedyrektora wynosi 7 godzin, a więc praca powyżej tej liczby to nadgodziny.. Jako wicedyrektor szkoły złożyłem dyrektorowi rezygnację z pełniącego stanowiska 6 czerwca z 3 miesięcznym wypowiedzeniem.. Pismo do kuratora oświaty w sprawie odwołania z zajmowanego stanowiska dyrektorów szkół łączonych w zespół (propozycja) • 70 Wzór 5..

Porada prawna na temat wzór dokumentu - rezygnacja ze stanowiska wicedyrektora szkoły.

Wicedyrektor może złożyć rezygnację ze stanowiska, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.Odpowiedź MEN: Jeżeli szkoła prowadzona przez stowarzyszenie jest szkoła publiczną , to zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty odwołanie ze stanowiska dyrektora takiej szkoły należy do wyłącznych kompetencji organu prowadzącego daną szkołę i może nastąpić jedynie w razie zaistnienia przesłanek wymienionych w art. 38 .Rezygnacja Wicedyrektora Szkoly.. Odnosząc się do przedstawionych wyżej wywodów i okoliczności niniejszej sprawy, przyjąć należy, że wskazane przez organ powody odwołania skarżącej ze .Zgodnie z art. 37 ustawy o systemie oświaty w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej.Z orzecznictwa sądów wynika, że nauczycielowi, odwołanemu ze stanowiska wicedyrektora (także dyrektora) szkoły z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje wyłącznie odszkodowanie, obejmujące dodatek funkcyjny za czas do upływu którego pełnienie funkcji miało trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.Wzór powołania wicedyrektora szkoły Zadania wicedyrektora: Zadania wicedyrektora § 11.1.. Wzory dokumentów.Poprzedni dyrektor szkoły powołał na stanowisko kierownicze nauczyciela i przyznał mu dodatek funkcyjny.. Przepis w tym przypadku "faworyzuje" szkołę jako pojedynczą jednostkę (12 oddziałów i jest wice) a dyskryminuje zespoły.wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły (.). Patryk Kuzior.. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady.Odpowiadając na pytanie należy założyć, że stanowisko wicedyrektora będzie utrzymane - zgodnie z dotychczasowym zapisem w statucie szkoły (placówki).. Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół .1.sąd może uznać odwołanie wicedyrektora za wadliwe, ale będzie ono skuteczne.. Powodem odwołania Pani/Pana ze stanowiska wicedyrektora szkoły (pełna nazwa szkoły) jest likwidacja tego stanowiska z powodu zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów.Można też za opinię uznać zatwierdzony arkusz organizacji szkoły, z którego jasno wynika, że nie będzie już w szkole, od wskazanego w arkuszu organizacyjnym czasu, stanowiska Wicedyrektora..Komentarze

Brak komentarzy.