Wzór zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny
Tak więc, zgodnie z przepisami, tomiesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 01 października 2018 r. jest to 528,- zł, Dz. z 2018 r. 1358), zobowiązani są dołączyć do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.Wzór wniosku do ośrodka pomocy społecznej o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta (do pobrania) Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1 051,70 zł.Uwaga!. W przypadku miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, który nie przekracza kwoty 528,00 zł,.w zakupach, gotowaniu, załatwianiu spraw urzędowych, myciu, ubieraniu, a także w miarę .W przypadku kiedy miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej student do wniosku o stypendium socjalne dołącza zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji majątkowej i dochodowej swojej rodziny.kwoty określonej w art. 8 ust.. Szkoda, że jest to niedoprecyzowane.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny (obowiązek złożenia zaświadczenia wynika z art. 88 ust.4 Ustawy)..

Ale będzie musiał przedstawić "zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny".

§ 8 1.Wszyscy studenci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528,00 zł zobowiązani są do.Składając wniosek o wydanie zaświadczenia przez ośrodek pomocy rodzinie student .W przypadku miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, który nie przekracza kwoty 528,00 zł, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny.. [Zaświadczenie o zarobkach na potrzeby świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego].. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz u osób, o których mowa w art. 103 umowa w sprawie ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.".

4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka.UWAGA!

Z powyższego wynika, że to student jest obowiązany dostarczyć takie zaświadczenie.Strony dostępne w domenie mogą zawierać adresy skrzynek mailowych.. [Załącznik do wniosku z kryterium dochodowym] 101 kB: 09-10-2018:oŚwiadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo czŁonka rodziny, innych niŻ dochody podlegajĄce opodatkowaniu podatkiem dochodowym pdf 93 kb pobierz plik; oŚwiadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez wiĘcej niŻ 5 dni w tygodniu z caŁodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placÓwce pdf 77 kb pobierz plikw art. 8 ust.. Od roku akademickiego 2019/2020 od osób ubiegających się o stypendium socjalne, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 528zł, wymagane jest załączenie zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej (pobrane z OPS w miejscu zamieszkania).Każdy student, w momencie składania wniosku o przyznanie stypendium socjalne zobowiązany jest jednocześnie, między innymi, do złożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS) o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny jeżeli dochód w roku 2018 nie przekroczył kwoty 528 zł przypadającej na członka rodziny.Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust..

Postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej,Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,Dz.U.2019.0.1507 t.j.1.

Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej w rodzinie wnioskodawcy, jest OBOWIĄZKOWO wymagane w przypadku jeżeli miesięczny dochód netto nie przekracza: a) dla osoby w rodzinie - 528 zł, b) dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł.KS lub OKS może przyznać studentowi stypendium socjalne, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny były uzasadnione dodatkowym podaniem oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna, mogą zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta i uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia przez studenta kryterium znajdowania się przez studenta w trudnej sytuacji materialnej..

Wzory druków do pobrania: ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE-DRUKOWAĆ DWUSTRONNIEUstawa o pomocy społecznej,pomoc społ.,Rozdział 7.

Informacje ogólne.. Zaświadczenie to musi być aktualne i musi zawieraćustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (czyli kwoty 528 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt