Wzór oświadczenia radnego gminy
Załączniki: Wzór - oświadczenie majątkowe - PDF Wielkość pliku: 679.56 KB.. wzór oświadczenia majątkowego_pdfNowy wzór oświadczeń majątkowych, obowiązek składania deklaracji majątkowych na wezwanie szefa CBA, poszerzenie katalogu osób zobowiązanych do składania zeznań i wymóg uwzględnienia w oświadczeniu wszystkich posiadanych nieruchomości - przewiduje projekt ustawy o jawności życia politycznego.Wzór oświadczenia majątkowego - w formacie .rtf.. PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu .Oświadczenie majątkowe radnego gminy - WZÓR.. Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta [doc]wygaśnięcie mandatu radnego i wójta; utratę wynagrodzenia.. zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy .Ireneusz Bekisz - radny Rady Miasta Gdyni oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r. oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.) oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r. Marcin Bełbot - radny Rady Miasta GdyniWZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE..

Wzór oświadczenia majątkowego Radnego Gminy [doc] 2.

Szkolna 2A 05-090 Raszyn.Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2010-2014 Formularz oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje admiWzór oświadczenia majątkowego radnego gminy Wzór oświadczenia majątkowego wójta , zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy..

Menu dodatkowe:Wzór- oświadczenie majątkowe radnego gminy.

Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Pieniak:Trzy rozporządzenia i dwa wzory.. Urząd Gminy Raszyn.. Oświadczenie to składają obywatele polscy urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r.WZÓR OŚWIADCZENIA O ZRZECZENIU SIĘ MANDATU RADNEGO PRZEZ OSOBĘ WYBRANĄ NA POSŁA RP Imię i nazwisko.. Grupa Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych.Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, o obowiązku składania oświadczeń lustracyjnych przez kandydatów na radnego gminy, powiatu, województwa i dzielnicy m. Warszawy oraz na wójta, burmistrza i prezydenta miasta..

Statut gminy Studium.

W związku z wyborem na posła RP składam rezygnację z mandatu radnego.wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego gminy.pdf wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego gminy.rtf Na skróty.. Wzory dostępne są w formacie PDF (do druku) oraz .docx (możliwosć edytowania).. 47.5 KB doc Pobierz Wzór - oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy,kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego oraz wzór formularza oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną .rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną.. miejscowość, data.. Wzór - oświadczenie majątkowe - DOC Wielkość pliku: 57 KB..

Treść wzoru oświadczenia radnego jest taka sama dla radnego gminy, powiatu i województwa.

Pani/Pan Przewodniczący Rady Gminy (miejskiej).. Bardziej szczegółowoROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.1.. ( miejscowość, data ) ( podpis )31 paź 2017 - OBWIESZCZENIE.. radnego gminy.Dziennik Ustaw - 3 - Poz. 2020 Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. Załącznik nr 1 2) WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca.. PowyŜsze oświadczenie składam świadomy (a), iŜ na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.. Dokument, według stanu na 31 grudnia 2013 r., należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.W.ustalono zatem odrębny wzór oświadczenia dla radnego gminy (załącznik nr 1) oraz dla wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy .Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtaObwieszczenie Prezesa Rady Mministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego .Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy >>> Lista radnych Rady Miejskiej w Łodzi zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych; Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych >>> Zgodnie z art. 24i ust.. Tożsamość składającego Adamowicz Marek..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt