Wzór wniosku paszportowego dla osoby małoletniej
kiedy ubiegamy się o paszport dla osoby małoletniej.Aktualny wniosek o paszport obowiązuje od 19 lipca 2019. rodzice — oboje muszą być obecni przy składaniu wniosku, opiekunowie prawni — oboje muszą być obecni przy składaniu wniosku, jeden z rodziców albo opiekunów prawnych — jeśli: drugi rodzic albo opiekun zgodzi się na to i potwierdzi to na piśmie.WNIOSEK OSOBY MAŁOLETNIEJ.. Osoba małoletnia, która ukończyła 5 lat oraz osoba ubezwłasnowolniona całkowicie musi być obecna.Uwaga.. WAŻNE!. Wzór poprawnie wypełnionego wniosku paszportowego dla osób małoletnichWniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie, albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.Wzory poprawnie wypełnionych wniosków do pobrania - Wymagane dokumenty - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wzory poprawnie wypełnionych wniosków do pobrania - Wymagane dokumenty - Pomoc dla niepełnosprawnychPodpisy rodziców pod zgodą na wydanie paszportu osobie małoletniej oraz wzór podpisu posiadacza paszportu w ramce pod zdjęciem należy złożyć osobiście w obecności osoby przyjmującej wniosek paszportowy..

Paszport 10-letni dla osoby pełnoletniej.

Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców.PASZPORT 10-LETNI DLA MAŁOLETNIEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 13 LAT.. Sprawy prawne.. Wizyta w Wydziale Konsularnym.. Opłaty Konsularne .Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej Aktualności; Ambasada; Współpraca dwustronna; Informacje konsularne; Rok nauki 2019Wzór poprawnie wypełnionego wniosku paszportowego dla osób pełnoletnich.. Skuteczne złożenie wniosku wymaga też pobrania danych biometrycznych, jednoznacznie identyfikujących posiadacza paszportu.SPRAWY PASZPORTOWE.. Obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie jej dokumentu paszportowego.. KARTA POLAKA.Szkoły polskie we Włoszech i nauka języka polskiego.. Paszporty.. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymagane przepisami oraz dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku / wydanie paszportu.. Obecność małoletniego, który ukończył 5 lat jest obowiązkowa przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu.. szukaj.. SPRAWY OBYWATELSKIE.. Sprawy wizowe.. Paszport 10-letni dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 lat.. Sprawy obywatelskie.. Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę) lub notariusza.WZÓR WNIOSKU PASZPORTOWEGO (str. (data i podpis osoby odbierającej paszport) UWAGI: a) przed wypełnieniem dokładnie przeczytać, b) wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami, c) w rubryce .Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej Aktualności; Ambasada; Współpraca dwustronna; Informacje konsularne; Aktualności..

Paszport 5-letni dla osoby małoletniej w wieku do 13 lat.

wzór formularza wniosku paszportowego, część 2 - wniosku nie można pobrać ze strony 91.3 kB 1280 x 591 pix.. sprawy obywatelskie.. informacje dla pozdrÓŻujĄcych.. Czytelnie wypełnienie drukowanymi literami zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w załaczonym wzorze wypełniania wniosku.. Paszport tymczasowyObecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, jest obowiązkowa przy składaniu wniosku o wydanie jej dokumentu paszportowego.. Do wydania dokumentu paszportowego (paszport, paszport tymczasowy) wymagana jest zgoda obojga rodziców lub opiekuna prawnego (dotyczy to również ponownego .Wniosek o paszport należy złożyć osobiście w punkcie paszportowym na terenie kraju lub za granicą - w konsulacie RP.. UTRATA DOKUMENTÓW.Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców.. Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę) lub notariusza.Od każdej osoby małoletniej, która ukończyła 12 rok życia pobierane są odciski palców, po jednym z każdej dłoni..

Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej - Paszporty.

Należy złożyć: Wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego (wniosek należy wypełnić przed wizytą w urzędzie konsularnym i zabrać ze sobą).Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście.. bezpieczeŃstwo.. Osoba odbierająca dokument paszportowy sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne zamieszczone w tym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym.Uproszczona procedura wizowa dla członków rodziny obywatela UE.. Paszport 10-letni dla osoby pełnoletniej.Paszport 10-letni dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 lat.. (data, podpis i pieczeé przyjmujqcego wniosek i pobierajqcego odciski palców) (kolor oczu) (znaki szczególne) 10. meŽczyzna kobieta (data, podpis i pieczeé przyjmujacego zgode) P0D?iS ROD21CE (podpis posiadacza paszportu - sklada osoba, która ukoó-Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub opiekunów z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekunów, poświadczoną za zgodność przez organ paszportowy lub notariusza.Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego (paszport, paszport tymczasowy) dla osób małoletnich.. Kredyt online;.. Wniosek paszportowy składany jest aby uzyskać nowy paszport, paszport tymczasowy..

Pobierz wypełniony wzór wniosku paszportowego.

Sprawy stanu cywilnego i rodzinne.. Wizyta w Wydziale Konsularnym.. Uwaga!. paszport dla osoby maŁoletniej .18. wzór formularza wniosku paszportowego, część 2 - wniosku nie można pobrać ze strony 91.3 kB 1280 x 591 pix.. Sprawy Stanu Cywilnego.. Optata paszportowa w wysokoéci.. INFORMACJE DLA PODRÓŻUJĄCYCH.. lista adwokatÓw, notariuszy oraz tŁumaczy.. Uwaga.. KONSULATY HONOROWE.. tabelaryczne przedstawienie zróżnicowania opłat paszportowych 116.1 kB 1280 x 579 pix.PASZPORTY DLA MAŁOLETNICH (do 18. roku życia) Wniosek o wydanie paszportu dla osoby małoletniej składają rodzice lub opiekunowie prawni.. Paszport 5-letni dla osoby małoletniej w wieku do 13 lat.. Kredyty.. tabelaryczne przedstawienie zróżnicowania opłat paszportowych 116.1 kB 1280 x 579 pix.Kto może złożyć wniosek o paszport dla dziecka.. Obecność małoletniego, który ukończył 5 lat przy składaniu wniosku jest obowiązkowa.. Proszę wypełnić wszystkie punkty od 1 do 14 we wniosku przed wizytą na .. Podpisy na wniosku paszportowym składa się wyłącznie w obecności urzędnika przyjmującego podanie.Uproszczona procedura wizowa dla członków rodziny obywatela UE.. Strona główna Informacje konsularne Sprawy paszportowe Paszport 10-letni dla małoletniego, który ukończył 13 lat Informacje konsularne Sprawy paszportowe Paszport 10-letni dla małoletniego, który ukończył 13 latPaszport dla osoby małoletniej.. Sprawy stanu cywilnego i rodzinne.. OPŁATY KONSULARNE.. Odbioru dokumentu paszportowego dla małoletniego może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów.Odbioru dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.. Paszport tymczasowyNa wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców.. sprawy wizowe.. wniesiona dnia.. Wniosek o paszport - sprawdź wzór wniosku i zobacz, jak go poprawnie wypełnić.. Pobierz wypełniony wzór wniosku paszportowego.. REPATRIACJA..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt