Wzór wniosku o patronat honorowy
Wystarczy przesłać informację o wydarzeniach, imprezach, festynach, festiwalach, konkursach, konferencjach, seminariach, itp. e-mailem: [email protected] O OBJĘCIE PATRONATEM HONOROWYM WYDARZENIA / UDZIAŁ W KOMITECIE HONOROWYM.. Lista innych podmiotów, do których wysłano lub planuje się wysłać prośbę o patronat honorowy lub patronat naukowy albo o udział w komitecie honorowym:Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym (krajowym, międzynarodowym), które wpisują się w zadania samorządu województwa podlaskiego .. Informacje są napisane .Wzór wniosku o objęcie przedsięwzięcia patronatem.Nowy Wniosek o honorowy patronat.. Wzór Wniosek Patronatu EWTN jest dostępny na stronie internetowej: ewtn.pl oraz w Kancelarii Telewizji EWTN Polska - Telewizja Wiernych Widzów.. Nowa Opinia właściwego departamentu merytorycznego.. 4) Status organizatora (zaznaczyć) Organizacja społeczna Osoba prywatnaPatronat Honorowy Ministerialny.. Organizator ma obowiązek zapoznania się z regulaminem.. Wzór wniosku o objęcie patronatem honorowym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.. Wskazówki · Układ · Wzór · Przykłady.. Aby ubiegać się o patronat honorowy należy: - wypełnić wniosek do Burmistrza Miasta Marki z prośbą o patronat honorowy.Wniosek o honorowy patronat lub udział w komitecie honorowym Prezydenta Miasta Krakowa złożony co najmniej na 28 dni roboczych przed planowanym przedsięwzięciem..

Można również skorzystać z wniosku.

Informacje o zgodzie oraz warunkach lub odmowie objęcia Honorowym Patronatem lub .Wniosek może być złożony w formie papierowej na adres siedziby Centrum lub formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub przez e-PUAP.. Osoby i instytucje ubiegające się o Honorowy Patronat Prezydenta RP są proszone o złożenie pisemnego wniosku na adres: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Nowy Regulamin .W przypadku gdy o Patronat Honorowy Prezydenta RP ubiega się instytucja, z wnioskiem występuje wyłącznie osoba kierująca urzędem, instytucją, stowarzyszeniem, fundacją, organizacją, szkołą, szkołą wyższą itp. O decyzji w sprawie Patronatu Honorowego Prezydenta RP wnioskodawca zawiadamiany jest drogą pisemną.Aby poinformować słuchaczy na naszej antenie o wydarzeniach i imprezach, nie muszą Państwo starać się o patronat medialny Radia Łódź.. Organizator, który otrzymał zgodę na patronat honorowy lub na udział wojewody w komitecie honorowym, jest zobowiązany do: przekazania wojewodzie zaproszenia na to wydarzenie;Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody przez Wojewodę Podkarpackiego na objęcie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym na podstawie art. 6 ust..

Minister nie obejmuje patronatem honorowym wydawnictw i publikacji.

DANE ORGANIZATORA 1) Wniosek o (zaznaczyć) Patronat honorowy Udział w komitecie honorowym 2) Nazwa, adres.. PREZYDENTA MIASTA KATOWICE.. Patronat honorowy Prezesa Rządowego Centrum Legislacji lub jego udział w komitecie honorowym, jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięć .Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy program/regulamin przedsięwzięcia.Z wnioskiem o przyznanie Patronatu występuje organizator wydarzenia.. Patronatem obejmowane są przedsięwzięcia jednorazowe lub cykliczne, takie jak: konkursy, konferencje,.Aby ubiegać się o honorowy patronat PTPiREE nad wydarzeniem, należy wypełnić poniższy wniosek oraz przesłać na adres: [email protected] Wniosek, o którym mowa w ust.. 3) Telefon, e-mail, strona www.. Wypełnij wzór i prześlij do Ministerstwa Zdrowia.. Wypełniony formularz wniosku należy: - przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej urzędu - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.Czy prośba o patronat honorowy, lub patronat naukowy albo udział w komitecie honorowym będzie wysyłana do innych podmiotów?.

Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu.

Oferta dla patrona/ wniosek o patronatWejdź na stronę internetową i pobierz wzór wniosku.. Całość procedury wygląda bardzo podobnie, ale uwagę należy zwrócić na pewne szczegóły np. co należy umieścić we wniosku.. Powinny one budować tożsamość lokalną, prestiż miasta i podnosić rangę samorządu.. Dołącz wskazane we wniosku załączniki (szczegółowy program, regulamin, informacje o źródłach finansowania i sponsorach).Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku w sekcji Patronat Honorowy.Aktualnie znajdujesz się na: Patronat honorowy.. Niektóre ministerstwa posiadają własny wzór wniosku np.Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.Wniosek o patronat W trosce o Państwa wygodę przygotowaliśmy projekt wniosku do Metropolity Wrocławskiego z prośbą o objęcie wydarzenia patronatem honorowym.Honorowy Patronat Wójta Gminy.. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu może objąć patronat honorowy lub wziąć udział w komitecie honorowym wyłącznie w przypadku, gdy obejmowane patronatem przedsięwzięcie jest związane z zakresem ustawowych zadań Policji, a jego charakter wymaga szczególnego podkreślenia i wyróżnienia..

Każde ministerstwo prowadzi inną procedurę przyznania patronatu honorowego.

1, należy przesłać pocztą na adres:nie udziela również patronatów o charakterze stałym.. Wzór wniosku określa .Burmistrz przyznaje patronat honorowy przedsięwzięciom m.in. z zakresu kultury, sztuki, biznesu, nauki i sportu.. Prezydent Katowic może objąć patronatem organizowane w Katowicach wydarzenia o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.o objęcie patronatem wydarzenia, które wiąże się z wniesieniem opłaty przez uczestnika, będzie rozpatrywany indywidualnie i może skutkować odrzuceniem wniosku o patronat Ministra lub Jego udział w komitecie honorowym.. 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego) oraz lit. e RODO (realizacja zadania w interesie publicznym);Wniosek o Patronat Honorowy Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego lub udział Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Komitecie Honorowym.. Dla przykładu podajemy też najczęstsze błędy podczas ubiegania się o patronat medialny portalu ngo.pl: Nie wiadomo o co chodzi - nie rozumiemy czego się od nas oczekuje, z jakim wydarzeniem mamy do czynienia.. 7.Jeśli chcemy kontynuować współpracę - napiszmy o planach i oczekiwaniach na przyszłość.. 2.Wniosek o patronat Podmioty ubiegające się o otrzymanie patronatu dyrektora generalnego LP proszone są o złożenie wniosku według ustalonego wzoru, co najmniej na jeden miesiąc przed terminem planowanego wydarzenia.Wzór wniosku - Patronat Honorowy - Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., obejmuje patronat honorowy lub uczestniczy w komitecie honorowym przedsięwzięcia po rozpatrzeniu wniosku o objęcie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.. Wniosek powinien zawierać : cel przedsięwzięcia, szczegółowy opis i program imprezy,o patronat honorowy lub udział wojewody w komitecie honorowym mogą się ubiegać główni organizatorzy przedsięwzięć.. Sprawdź jak napisać ofertę dla patrona (wniosek o patronat), jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładami ofert dla patrona..Komentarze

Brak komentarzy.