Wzór oświadczenia lustracyjnego kandydata na dyrektora szkoły
z chwilą zgłoszenia się do konkursu - (art. 7 ust.. 1 i ust.. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.. ustawy osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. zgłaszające swoje kandydatury na stanowisko dyrektora szkoły publicznej lub dyrektora placówki pod warunkiem, że w jej strukturze utworzona jest szkoła publiczna, a dyrektor placówki pełni równocześnie funkcję dyrektora tej placówki zobowiązanie .. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.Przystępując do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły należy przede wszystkim szczegółowo zapoznać się z aktualnym rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie wymagań stawianym osobom zajmującym stanowiska oraz z rozporządzeniem w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły oraz trybu pracy komisji konkursowej.Instytut Pamięci Narodowej Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa WrocławNr 63, poz. 425, z późn.4)) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły j) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.. Kurator oświaty, na podstawie obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia..

Gdzie składa oświadczenie lustracyjne kandydat na dyrektora szkoły?

Kolejne oświadczenie składa co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, w dniu odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły lub w dniu wygaśnięcia aktu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.Zgodnie z art. 7 ust.. 2 pkt 4 lit.Zamknij Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.. Dnia 31 grudnia 2007 r. jako dyrektor szkoły złożyłam oświadczenie lustracyjne.Czy startując na nową kadencję w konkursie mam ponownie złożyć oświadczenie?Zgodnie ze stanowiskiem Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, przedstawionym w piśmie z dnia 19 czerwca 2008 r. znak BL-025-38(02)/08 organem uprawnionym do odebrania informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego od kandydata na dyrektora szkoły jest właściwy kurator .Pierwsze oświadczenie majątkowe dyrektor szkoły składa w terminie 30 dni od dnia powierzenia mu stanowiska dyrektora szkoły..

Oświadczenie lustracyjne w konkursie na dyrektora szkoły - kogo dotyczy.Michał Kowalski.

5 u.i.d.b.p., przekazuje oświadczenia lustracyjne niezwłocznie do Biura .Z zasady kandydat na dyrektora szkoły jest obowiązany złożyć oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. Kandydat, który uprzednio złożył oświadczenie lustracyjne, jest obowiązany jedynie do przedłożenia informacji o jego uprzednim złożeniu.Osoby, które złożyły „oświadczenia lustracyjne" wg wzoru obowiązującego po dniu 14 września 2007 r. nie składają ponownie oświadczeń w przypadku ubiegania się o objęcie funkcji publicznej (w tym dyrektora szkoły publicznej), gdyż stosownie do treści art. 7 ust.. W ubiegłym roku udało mi się, w tym nie mogę znaleźć.. * Wszystkie oświadczenia lustracyjne składane przed 14 września 2007 r. wypełniane były według załącznika nr 1 do ustawy lustracyjnej, który na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r. uznany został za niezgodny z art. 2 Konstytucji i utracił moc z dniem 15 maja 2007 r.- Z jednej strony ustawa nakłada wciąż obowiązek zbierania oświadczeń od kandydatów na dyrektorów szkół, z drugiej wzór druku , na którym oświadczenia lustracyjne interpretacją rzecznika, że oświadczenia lustracyjne od kandydatów na dyrektorów szkół w obecnym stanie prawnym nie mogą być zbierane i zobowiązał się, że .Oświadczenia lustracyjne zawierające błędy formalne (niepodpisane lub złożone na nieprawidłowym druku, albo zawierające sprzeczność w treści, tj. wypełniona i podpisana część negatywna i pozytywna części A oświadczenia) nie będą przyjmowane przez właściwe komisje wyborcze, a zgłoszenie kandydata zostanie uznane za wadliwe .Dyrektor szkoły zobowiązany jest zgodnie art. 8 pkt 42 Ustawy Lustracyjnej, złożyć oświadczenie lustracyjne kuratorowi oświaty właściwemu dla danego dyrektora szkoły..

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Pozdrawiam i oczekuję na odpowiedź .Czy każdego kandydata w konkursie na dyrektora placówki oświatowej obowiązuje złożenie oświadczenia o lustracyjnego.. złożeniu oświadczenia lustracyjnego), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej moich danych osobowych do celów konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 .15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. z 2015 r., poz. 2135) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.Zamknij Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.Propozycje wzorów m.in. wniosków, pism i procedur można wykorzystywać w niezmienionej formie lub modyfikować je zgodnie ze standardami szkoły..

Zachęcamy również do zapoznania się z szerszym opisem zagadnień, których dotyczy dany wzór, w artykułach.Wzór oświadczenia.

1.Osoby kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły publicznej, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie są zobowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu .Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego powstaje z chwilą wyrażenia zgody na kandydowanie na dyrektora szkoły publicznej t.j.. Zatem wyraźnie zostało wskazane, że oświadczenie lustracyjne kandydat na dyrektora szkoły ma złożyć do kuratora oświaty, nie zaś do organu prowadzącego szkołę, który rozpisuje konkurs.. Oświadczenie musi zostać złożone zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do Ustawy Lustracyjnej (wzór ten stanowi załącznik ustawy z dnia 14 lutego 2007 r .Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego nie dotyczy kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół niepublicznych oraz placówek oświatowych (chyba, że w skład publicznej placówki oświatowej wchodzi szkoła).. 3 ustawy „lustracyjnej" złożenie oświadczenia .Witam, proszę o udostępnienie wzorów oświadczeń wymaganych do złożenia na konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej.. Potwierdzenie złożenia oświadczenia lustracyjnego.Zamknij Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.. Obowiązek złożenia "OŚWIADCZENIA O PRACY LUB SŁUŻBIE W ORGANACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA LUB WSPÓŁPRACY Z NIMI W OKRESIE OD DNIA 22 LIPCA 1944 R. DO DNIA 31 LIPCA 1990 R.", zwanego dalej "oświadczeniem lustracyjnym", spoczywa na kandydatach na dyrektorów szkół publicznych urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku.Czy kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora szkoły musi złożyć oświadczenie lustracyjne?. Wzory dokumentów.na potrzeby konkursu na stanowisko Dyrektora Technikum.. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2007 r.Składanie oświadczeń lustracyjnych przez kandydatów na dyrektorów szkół..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt