Wzór wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
Dane osobowe ucznia Nazwisko Imiona Imię ojca Imię matki PESEL ucznia Data i miejsce urodzenia 2.. Zasiłki szkolne.. Wnioskodawca.. Na kopercie lub opakowaniu należy zamieścić adnotację „Regionalny Program Stypendialny .Wniosek o Stypendium Szkolne - wzór wypełnienia Strona korzysta z plików cookie.. Prosimy pamiętać, że:.. Dodaj do ulubionych dodano: 2.11.2016 wnioski.. Nowe wnioski o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym są już dostępne.. II - w przypadku posiadania rachunku bankowego przez pełnoletniego ucznia lub rodzica należy wpisać dane dot.. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w Twojej przeglądarce.• wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów (wniosek dostępny poniżej), • zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.. Biuletyn Informacji Publicznej.. dodano: 2.11.2016 Dodaj do ulubionych.. rachunku bankowego - w przypadku nie wypełnienia tej części wniosku stypendium będzie wypłacane w kasie ZOEAS we Frysztaku pok.wniosek o przyznanie stypendium powinien być składany za pismem przewodnim (do pobrania wzór pisma .doc,.pdf) w zaklejonej kopercie lub innym opakowaniu uniemożliwiającym utratę integralności dokumentów bądź przypadkowy wgląd do dokumentacji..

Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego.

Bardziej szczegółowo.. Stypendium szkolne : .).. Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą.2.9.2017.. W związku z możliwością uzyskania przez uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 należy złożyć w biurze ZEAS w terminie do .Miasta Malborka o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego jak również o tym, że należności z tytułu stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.. wnioski.. Świadomy/a i uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 kodeksu karnego .Przykładowe podanie o stypendium socjalne, sportowe lub naukowe.. jeśli wypełnienie wniosku jest zbyt trudne, można poprosić o pomoc pracownika przyjmującego wniosek lub zaufaną osobę.Wniosek o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134, przesłać go za pośrednictwem poczty lub platformy e-PUAP.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia powyższego wniosku.Wniosek o stypendium szkolne.. Wnioskodawca.. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" .o przyznanie stypendium szkolnego dla dziecka w roku szkolnym 2014/2015..

Miejsce złożenia dokumentówWniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO G M I N A B E S T W I N A SIERPIEŃ 2006 ROK 1.. Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą.. Stypendium szkolne, zasiłek szkolny i inne wsparcie w związku z nauką.Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa.Informacje o Poznańskim Centrum Świadczeń, Urząd on-line,.. strona 1 z 6 wniosek o przyznanie stypendium szkolnego termin skŁadania wnioskÓw: uczniowie do 15 wrzeŚnia, sŁuchacze kolegiÓw do 14 paŹdziernika przed rozpoczĘciem wypeŁniania wniosku proszĘ zapoznaĆ siĘ z warunkamiW związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Biuro Edukacji przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony:- wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełnianiaW przypadku przekroczenia powyższej kwoty stypendium szkolne nie przysługuje..

3 pkt.2.Wniosek o stypendium szkolne - Wzór, Druk.

We wniosku widać będzie tylko rezultat Państwa wyliczeń, które mogą Państwo zrobić na dowolnej kartce.7.. Kategoria: Druki, formularze:.. Dane o uczniu.. Dane o szkole.. Anuluj pisanie odpowiedzi.Cz.I - należy wpisać dane osobowe ucznia, na którego składany jest wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.. 1.1 do Regulaminu (czyli w oświadczeniu o dochodzie).. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument.. Usługi elektroniczne Poznańskiego Centrum Świadczeń Złóż wniosek on-line.Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.. Pobierz wzór:.. Dane o uczniu.. WAŻNE Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku!Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku: 1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;Termin i miejsce składania wniosków: Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka przy Placu Słowiańskim 5, parter, pokój nr 1b w terminie do 15 września 2017r.Stypendia szkolne.. Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu .We wniosku o stypendium socjalne na rok akad..

Do pobrania druk i wzór wniosku o przyznanie socjalnego stypendium szkolnego w formacie pdf.

Adres stałego.. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 należy złożyć w szkole w terminie do 16 września 2019 r. Oto link do strony z drukami:o przyznanie stypendium, a także dane szkoły do której będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016, W punkcie trzecim zaznaczamy formę świadczenia pomocy materialnej, W punkcie czwartym należy uzasadnić złożenie wniosku o przyznanie stypendium.. 1D]ZLVNRL L PL Dane wnioskodawcy (czy MHVWWRURG]LF G\UHNWRUV]NRá\OXE SHáQROHWQLXF]H 2.. Inne informacje uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego (nie jest konieczne wypełnienie tego punktu).. Pobierz druk PDF (127.93 KB) Liczba pobrań: 658 Komentarze (0) 2 + 1 = ?. Wzory wypełnionych wniosków.. Zgodnie z tym przepisem prawo do ubiegania się o stypendium istnieje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia - w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku - nie .WYJAŚNIENIA DLA WNIOSKODAWCY WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1) Wnioskodawc ą mog by ć: 1. rodzice lub opiekunowie prawni ucznia/słuchacza, 2.pełnoletni ucze ń/słuchacz samodzielnie, 3. dyrektor szkoły, kolegium pracowników słu żb społecznych lub o środka, o którym mowa w art. 90 b ust.. a) Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie: b) Inne przesłanki uzasadniające przyznanie stypendium: c) Czy uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.. Termin składania wniosków w ramach Modułu II: od 04.03.2019 r. do dnia 31.03.2019 r.Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego.. Druk wniosku dostępny będzie w MOPS w Radomiu ul.WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO G M I N A B E S T W I N A SIERPIEŃ 2006 ROK.. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku: 1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym,Termin i miejsce składania wniosków: Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka przy Placu Słowiańskim 5, parter - pokój nr 1b, w terminie od 1 do 15 września 2018r.Warunkiem ubiegania się o stypendium jest spełnianie kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 90d ust.. 7 ustawy o systemie oświaty..Komentarze

Brak komentarzy.