Wzór formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
1 pkt 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. Nr 18, poz. 99)) oraz o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (art. 37 ust .Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, strona 1.. Wniosek składany jest przez przedsiębiorców.. W związku z powyższym podmiot ubiegający się o pomoc de minimis powinien przedstawić informację, czy będzie onaFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UniiFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Strona 1 z 12 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika 3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika A.. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis jest składany obowiązkowo dla.w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. UE L 352 z 24.12 .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).WZÓR Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie A..

Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Informacje dotyczące wnioskodawcy 1) Imię i nazwisko albo nazwaInstrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez.

taka sama w formularzu składanym .WZÓR FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS a) Informacje dotyczące wnioskodawcy Imię i nazwisko albo nazwa .Rozporządzenie to wprowadza nowy wzór formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną (inną niż pomoc de minimis).. zm.) oraz częściowo zmodyfikowany .Opis dokumentu: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zawiera informacje o przedsiębiorcy, jego formy prawnej, rozmiaru i rodzaju działalności, a także sytuacji finansowej i otrzymanej pomocy de minimis.. Poniżej przedstawiam instrukcję jego wypełniania.. D - Wpisujemy identyfikator gminy, zgodny z adresem zameldowania.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UniiFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. UE L 352 z 24.12 .się pułap 200 tys.EURO, może on otrzymać pomoc de minimis maksymalnie do kwoty 200 tys. EUR, z czego jedynie 100 tys. EUR z tej kwoty może zostać przeznaczone na działalność w sektorze transportu drogowego towarów..

Rozporządzenia dotyczące pomocy de minimis wskazują zakres informacji, które powinien przedstawić podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (art. 37 ust.

A - Wpisujemy nr NIP.. A - Wpisujemy nr NIP.6 D.Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis9) 9) Należy wypełnić zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do „Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis".W dniu 15 listopada 2014 r. weszły w życie nowelizacje rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przestawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.. C - Wpisujemy adres zameldowania.. Jeżeli nie mamy NIP, wpisujemy „nie posiadam" B - Wpisujemy imię i nazwisko.. Na wstępie dokumentu należy podać dane wnioskodawcy: imię i nazwisko/nazwa, dane adresowe miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, identyfikator gminy oraz Numer Identyfikacji Podatkowej NIP.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu 0 pomoc de minimis Stosuje sic do pomocy de minimis udzielanej na warunkach okreSlonych w rozporzadzeniu Komisji (LIE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 0 funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. UE L 352 z 24.12.2013, Str.Jednym z wymaganych przez Urzędy Pracy załączników do wniosku o dotacje na otwarcie działalności, jest formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis..

Informacje dotycz ące wnioskodawcy 1.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis składa się w celu uzyskania wsparcia finansowego od państwa.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt