Nowy wzór deklaracji pfron dek-i-0
1 ustawy, który zobowiązany jest do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).. Podstawa wymiaru składek ZUS.. Korekta deklaracji lub informacji przez PFRON może nastąpić w przypadku stwierdzenia przez PFRON, że deklaracja lub informacji wypełniono niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki.DEK-I-0 Wyja śnienia do DEK-I-0 1 / 6 WYJA ŚNIENIA DO DEKLARACJI MIESI ĘCZNYCH WPŁAT SKŁADANEJ ZARZ ĄDOWI PA ŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-PFRON2) (dla wzoru deklaracji obowi ązuj ącej za okresy sprawozdawcze od 12.2012) 1.Zmiany w informacjach i deklaracjach PFRON od 1 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2018 r. przy ustalaniu wpłat na PFRON w stosunku do pracodawców prowadzących żłobki należy stosować niższy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.Opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.. Poleć znajomemu.Od 1 października 2018 r. obowiązują nowe wzory formularzy w PFRON, tj. INF-U oraz INF-1-u.. System umożliwia utworzenie, wypełnienie i przesłanie do PFRON następujących Dokumentów: DEK-I-0;Wszystko na temat 'PFRON' oraz 'pracodawca'.. Rozporządzenie to ma od 1 listopada 2019 r. określić nowe wzory deklaracji VAT-7,VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M oraz objaśnienia do tych deklaracji.Nowy wzór deklaracji do PFRON..

Zmiany od 7 września 2019 r. W Dzienniku Ustaw nr 44 pod poz. 231 .Nowe wzory deklaracji wpłat na PFRON.

Składający: Pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust.. 2016, poz.956 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r.Wypełnij online druk PFRON DEK-I-u Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł.. Pracodawca składa deklarację wyłącznie wraz z deklaracją DEK-I-0, DEK-I-a albo DEK-I-b. Udostępnione przez nas wzory druków .Znaleziono 0 interesujących stron dla frazy pfron - druk-dek-i- w serwisie Money.pl.. Kodeks pracy 2019.. DEK-I-0 DEK-I 0 1 / 5 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH WPŁAT SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-PFRON) 1.. Formularze można składać za pomocą systemu e-PFRON2.. W konsekwencji zmianie uległy deklaracje miesięcznych wpłat na PFRON.Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło nowe wzory deklaracji miesięcznych i rocznych o symbolach DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b i DEK-II-uW przypadku składania deklaracji DEK-I-0 po raz pierwszy oraz w przypadku zmian danych ewidencyjnych dołącza się deklarację DEK-Z.. Praktyczne problemy.Polecamy: Dofinansowanie pensji osoby niepełnosprawnej - nowe zasady od 1 września 2012.. Anna Trochimiuk Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach.Data publikacji: 24 listopada 2017 r. Czytaj zapamiętane..

1 ustawy, zobowiązany do wpłaty na Fundusz (PFRON).Nowe wzory deklaracji i informacji - korygowanie złożonych dokumentów Infolinie.

Informacje ws.. 2 O których mowa w rozporz dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 wrzenia 1998 r. w sprawie rodzajów schorze uzasadniaj cych obni enie wska nikaWyjaśnienia do DEK-I-0 1 / 9 DEK-I-0 wyjaśnienia do deklaracji miesięcznej wpłaty składanej Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez system e-PFRON2 ( dla wzoru deklaracji obowiązującej od 1 października 2018 r. SPIS TREŚCI 1.Znane już są nowe wzory deklaracji DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-R i DEK-Z składanych przez pracodawców do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).. Nowe obowiązki .Wpłaty pracodawców do PFRON.. Numer w rejestrze PFRON poz.1 należy podać, jeżeli został nadany pracodawcy przed dniem złożenia deklaracji.DEK-I-0 Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Podstawa prawna: Art. 49 ust.. Zmiany od 7 września 2019 r. VAT Zmiany od 1 września i 1 listopada 2019 r. Pracownicze plany kapitałowe.. INFORLEX Kadry Płace i HR.. wpłat obowiązkowych.. z 2011 r., Nr 44, poz. 231).Deklarację DEK-I-0 składają pracodawcy, którzy są obowiązani dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON z tytułu nieosiągnięcia odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn .Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U..

0 strona wyników dla zapytania pfron - druki-inf-opdm wzórDeklarację DEK-I-0 wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust.

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych1 W przypadku sk adania deklaracji DEK-I-0 po raz pierwszy oraz w przypadku zmian danych ewidencyjnych do cza si równie deklaracj DEK-Z.. Kadry.infor.pl - profesjonalny serwis dla kadrowych - porady z zakresu prawa pracy - zbiorowe prawo pracy, wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja pracownicza, obowiązki pracodawcy, wypowiedzenia, umowa o pracę, - porady ekspertów - forum - INFOR.PLW związku ze zmianą art. 22 ustawy o rehabilitacji, polegającą na dodaniu nowego ust.. miesięczne deklaracje lub informacje należy składać do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym zaistniały .Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U.. Druk - PFRON DEK-I-u - 30 dni za darmo - sprawdź.. Od 1 października 2018 r. obowiązują nowe zasady obliczania kwoty obniżenia wpłat na PFRON oraz nowe wzory formularzy informacji INF-U oraz INF-1-u.. Deklarację należy złożyć do 20. dnia miesiąca.1.Nowe wzory deklaracji wpłat na PFRON Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił nowe wzory deklaracji wpłat na PFRON o symbolach DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b i DEK-II-u oraz deklaracji ewidencyjnej DEK-Z.…Deklaracje i informacje w Systemie może tworzyć Pracownik, Użytkownik oraz Administrator..

Dowiedz się jakie są zasady i terminy składania deklaracji i informacji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0 strona wyników dla zapytania pfron - druk-dek-i-Pracodawcy korzystający z obniżenia wpłat na PFRON (załącznik DEK-I-u) Pracodawcy składający deklaracje DEK-I-0, DEK-I-a oraz DEK-I-b, którzy chcą skorzystać z obniżenia wpłat na PFRON na podstawie informacji o kwocie obniżenia, o której mowa w art. 22 ustawy o rehabilitacji* powinni wypełnić załącznik - deklarację DEK-I-u.Znaleziono 0 interesujących stron dla frazy pfron - druki-inf-opdm wzór w serwisie Money.pl.. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił nowe wzory deklaracji wpłat na PFRON o symbolach DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b i DEK-II-u oraz deklaracji ewidencyjnej DEK-Z.Od 1 października 2018 r. zmienił się katalog podmiotów zwolnionych z wpłat na PFRON w przypadku osiągania 2% wskaźnika.Od tego dnia zmodyfikowano także m.in. niektóre aspekty związane z przyznawaniem ulg we wpłatach na PFRON..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt