Wzór odwołania ze stanowiska wicedyrektora szkoły
Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór dokumentu .Z orzecznictwa sądów wynika, że nauczycielowi, odwołanemu ze stanowiska wicedyrektora (także dyrektora) szkoły z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje wyłącznie odszkodowanie, obejmujące dodatek funkcyjny za czas do upływu którego pełnienie funkcji miało trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.Zgodnie z art. 37 ustawy o systemie oświaty w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być.Odwołany dyrektor nie ma kompetencji do odwołania wicedyrektora.. Odnosząc się do przedstawionych wyżej wywodów i okoliczności niniejszej sprawy, przyjąć należy, że wskazane przez organ powody odwołania skarżącej ze .- powierzenie stanowiska wicedyrektora "wbrew woli rady pedagogicznej".. Pracy 2003, nr 7-8, s. 60).W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej.Doprecyzowanie uprawnień i obowiązków najczęściej następuje w Ramowym Statucie Szkoły.. Powierzenia stanowiska wicedyrektora (podobnie jak innych stanowisk kierowniczych w szkole) i odwołania z niego dokonuje dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły i rady pedagogicznej..

ze stanowiska wicedyrektora szkoły ( nazwa szkoły).

1 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe).Ponadto dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.Poprzedni dyrektor szkoły powołał na stanowisko kierownicze nauczyciela i przyznał mu dodatek funkcyjny.. Uzasadnienie: Stanowisko wicedyrektora szkoły wymaga ścisłej współpracy z dyrektorem, a więc organem uprawnionym do powierzenia tego stanowiska i odwoływania z niego.Przepis ten mówi, że organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole, odwołuje bez wypowiedzenia nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie ustalenia negatywnej .wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły (.).

Porada prawna na temat wzór dokumentu - rezygnacja ze stanowiska wicedyrektora szkoły.

Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół .Wzór powołania wicedyrektora szkoły Zadania wicedyrektora: Zadania wicedyrektora § 11.1.. Z całą pewności należy tę czynność wykonać po zebraniu ww.. Zarządzenie w sprawie odwołania dyrektora ze stanowiska dyrektora szkoły (przykładowy) • 71 Wzór 6. opinii i przed dniem, od którego nauczyciel przestaje pełnić tę funkcję.. Nie następuje to też z mocy prawa".. Jako wicedyrektor szkoły złożyłem dyrektorowi rezygnację z pełniącego stanowiska 6 czerwca z 3 miesięcznym wypowiedzeniem.. Powodem odwołania Pani/Pana ze stanowiska wicedyrektora szkoły (pełna nazwa szkoły) jest likwidacja tego stanowiska z powodu zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów.W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej (art. 37 ust.1 ustawy o systemie oświaty).Odwołanie wicedyrektora, z którym nie układa się współpraca..

Odwołanie wicedyrektora szkoły ze stanowiska - warunki, termin, procedury.

- w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady .Wszystko o odwołaniu wicedyrektora szkoły ze stanowiska - warunki,.. Odwołanie z funkcji wicedyrektora może nastąpić tylko w sytuacjach .Porada prawna na temat wzór odwołania wicedyrektora szkoły ze stanowiska.. Współpraca nie układa się w stopniu dla mnie satysfakcjonującym i myślę o takiej zmianie od nowego roku szkolnego.Na podstawie art. 37 u.s.o.. Obecny dyrektor po zweryfikowaniu akt osobistych dopatrzył się braku oceny pracy nauczyciela pełniącego.Czy można na tej podstawie odwołać w/w nauczyciela ze .Wobec powyższego należy stwierdzić, że osoba pełniąca funkcję wicedyrektora szkoły, aby zrezygnować ze stanowiska, powinna złożyć na ręce dyrektora szkoły (organu właściwego w przedmiocie odwołania) oświadczenie o rezygnacji z funkcji wicedyrektora, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.Panią ze stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół w z dniem 2006r..

Odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora również należy do kompetencji dyrektora szkoły.

Księga uwag i zaleceń Społecznego Inspektora Pracy wzór.Wobec tego również i odwołanie ze stanowiska nie może nastąpić na podstawie samego tylko oświadczenia nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze, lecz potrzeba do tego oświadczenia woli organu powierzającego stanowisko.. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady.Dyrektor szkoły ma też obowiązek poinformować Radę szkoły (jeśli jest w szkole) i Radę pedagogiczną o odwołaniu Nauczyciela ze stanowiska .Odpowiedź MEN: Jeżeli szkoła prowadzona przez stowarzyszenie jest szkoła publiczną , to zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty odwołanie ze stanowiska dyrektora takiej szkoły należy do wyłącznych kompetencji organu prowadzącego daną szkołę i może nastąpić jedynie w razie zaistnienia przesłanek wymienionych w art. 38 .Do momentu wypowiedzenia pensum wicedyrektora wynosi 7 godzin, a więc praca powyżej tej liczby to nadgodziny.. Odwołania wicedyrektora szkoły zawsze dokonuje organ, który powierzył to stanowisko po zasięgnięciu opinii .Stanowisko wicedyrektora obowiązkowo tworzy się w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów (art. 97 ust.. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowoUstawa nie wskazuje, w jakim czasie odwołać nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora, ale można to zrobić w każdym momencie roku szkolnego, w zależności od potrzeb organizacyjnych szkoły.. Dodatek funkcyjny winien być wypłacany, zgodnie z prawem, przez trzy miesiące od momentu odwołania ze stanowiska wicedyrektora.. Wicedyrektor może złożyć rezygnację ze stanowiska, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.Wzór 4.. Wojciech Melosik - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.Odwołanie ze stanowiska (art. 70) Organem uprawnionym do odwołania pracownika z zajmowanego stanowiska jest organ, który go powołał, nawet gdy pracownik w okresie powołania świadczy pracę na rzecz innego podmiotu.Rezygnacja Wicedyrektora Szkoly.. Pismo do kuratora oświaty w sprawie odwołania z zajmowanego stanowiska dyrektorów szkół łączonych w zespół (propozycja) • 70 Wzór 5..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt