Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 1 do ustawy
1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.. Ustala się wzór: 1) legitymacji posiadacza broni, który określa Załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, który określa Załącznik nr 2 do rozporządzenia;Wzór tego oświadczenia określa załącznik nr 1 rozporządzenia.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.2.. Członka służby porządkowej i członka służby informacyjnej, w zależności od przewidywanych zagrożeń i wykonywanych zadań, wyposaża się w:ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów.. Tekst pierwotny.. § 13.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.Zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego, zwane dalej "zaświadczeniem", wydaje dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, zwanego dalej "ośrodkiem" - na druku, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.. Tekst pierwotny.6.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Na jakich zasadach i w jakich sytuacjach lekarz przeprowadzający badanie kwalifikacyjne do szczepień zobowiązany jest do wypełnienia zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia .Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia..

Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 13 do rozpo-rządzenia.

Postępowania w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego wszczęte i niezakończone przed dniem .Ustawa o rachunkowości - załącznik nr 1.. 1.Na podstawie art. 64b ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. z 2019 r. 521) zarzą-dza się, co następuje: § 1. Przedsiębiorca, wykonujący transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne, zwany dalej „przedsiębiorcą", wystawia zatrudnionemu przez siebie kierowcy zaświadczenie poświadczające jego zatrudnienie oraz spełnianie wszystkich wymagań określonych ustawą, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.. o którym mowa w art. 92e ust.. Osoba, która ukończyła kurs, o którym mowa w § 3 pkt 5, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu.. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U.. Dziennik Ustaw Nr 81-4395- PQz.91B 3) w 7 ust.2 pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, o ile urządzenia te stanowią element składowy innych urządzeń spełniających wymagania określone w 4 ust.. Załącznik nr 1.. Upoważnienie wydaje się na okres trzech lat.. Tekst pierwotny.. 1 i wWzór zaświadczenia lekarskiego o istnieniu albo braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.. § 18.Kurs, o którym mowa w § 3 pkt 5, może być prowadzony przez placówkę lub ośrodek..

Wzór upoważnienia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.. Zaświadczenie kwalifikacyjne obejmuje jeden rodzaj urządzenia technicznego określonego w kolumnach b tabelprzeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz wzór zaświadczenia o złożeniu egzaminu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym.. W przypadku kursu realizowanego na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie, o którym mowa w ust.. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 2 do .ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji.. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji .1 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1) z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. Nr 136, poz. 855) Na podstawie art. 15 ust..

Wzór skierowania określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu, określone w załączniku nr 1 do ustawy, z wyszczególnieniem danych o rodzaju i masie baterii i akumulatorów stosowanych na potrzeby działania sprzętu (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 maja 2009r.Na podstawie art. 31 ust.. 2 rozporządzenia Prezesa Rady MinistrówWzór zaświadczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego przez organ właściwej jednost- ki dozoru technicznego, którego wzory określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.. Kurs realizowany jest zgodnie z programem ramowym określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia - kurs.10 ust.. 1147, Nr 211, poz. 1645 i Nr 217, poz. 1688 oraz z 2010 r. Nr 255, poz. 1719).. Zgodnie z art. 306h § 2 Ordynacji podatkowej zgoda podatnika na wydanie zaświadczenia o wysokości jego zaległości podatkowych nie jest wymagana, jeżeli z żądaniem wydania zaświadczenia, występuje jego małżonek pozostający z nim we wspólności majątkowej.poz.. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia .zaświadczenie wydane przez jednostkę przeprowadzającą szkolenie.. 1)Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1Minister ust..

Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust.

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy oraz wzory stosowanych dokumentów, w tym wzór zaświadczenia poświadczającego zatrudnienie kierowcy oraz spełnienie wszystkich wymagań określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zwaną dalej "ustawą".USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.. 2, wydaje się na wniosek osoby, która ukończyła kurs.1.. Rozporządzenie określa: 1) wzór zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach;.. 1 ustawy, przekazując kartę wypoczynku nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.. Redakcja 23 stycznia 2016, 18:56 2 maja 2019 7271.. W przypadku gdy osoba zatrzymana swym zachowaniem uniemożliwia lub nie wyraża zgody na przeprowadzenie badania lekarskiego, lekarz odnotowuje ten fakt w zaświadczeniu lekarskim.1.. Zaświadczenie potwierdzające udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub sta-bilizacyjnej wydaje się na wniosek osoby ubiegającej się o zaświadczenie.. 1, organizator turnusu przekazuje odpowiednio pracodawcy lub szkole, o których mowa w § 19 ust.§ 1.. 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz .Wzór oświadczenia małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.. Opłata za wpis do ewidencji, o którym mowa w art. 77 ust.. Rozporządzenie to określa m.in. tryb wydawania zaświadczeń, właściwość miejscową i rzeczową organów podatkowych do wydawania zaświadczeń i wzory zaświadczeń określonych Ordynacji podatkowej.Wzór zgłoszenia wypoczynku w przypadku organizowania wypoczynku za granicą określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.. Wzór zaświadczenia o .Na jakich zasadach i w jakich sytuacjach lekarz przeprowadzający badanie kwalifikacyjne do szczepienia zobowiązany jest do wypełnienia zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. 2018 r. 753)?2.. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydaje się na czas nieokreślony..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt