Wzór decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa
14 (czternastu) dni od dnia doręczenia decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, za pośrednictwem organu, który ją wydał.. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust.. 1 ustawy od wydanej decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub o jego cofnięciu oraz decyzji o umorzeniu postępowania sprawdzającego, osobie sprawdzanej służy odwołanie odpowiednio do Prezesa Rady Ministrów, gdy postępowanie sprawdzające przeprowadzone zostało przez ABW lub .Odwołanie wnosi się w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, za pośrednictwem organu, który ją wydał.. 3 pkt 1 i 3-9 oraz zapewni .7.. * Wybrać z listy.. o zatwierdzenie arkuszy przeglądupoświadczenia bezpieczeństwa, f) wydaje decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa w wyniku kontrolnego postępowania sprawdzającego, albo informuje osobę sprawdzaną i kierownika jednostki organizacyjnej o braku zastrzeżeń w stosunku do osoby, którą objęto tym postępowaniem, g) umarza postępowanie sprawdzające w .. Należyte przywiązywanie wagi do tego zagadnienia w dużej mierze przesądza o bezpieczeństwie państwa i jego obywateli.Wzór poświadczenia, o którym.. Tekst pierwotny.. Dokumenty w tej sprawie są analizowane" - napisał rzecznik ministra.Od decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa, o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa albo o umorzeniu postępowania sprawdzającego lub kontrolnego postępowania sprawdzającego, wydanej przez ABW, SKW, AW, CBA, Biuro Ochrony Rządu, Policję, Służbę Więzienną, SWW, Straż Graniczną oraz Żandarmerię Wojskową, osobie sprawdzanej przysługuje odwołanie do Prezesa .Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zobligowana do prowadzenia ewidencji osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne", „tajne" lub „ściśle tajne" oraz ewidencji osób, wobec których podjęto decyzję o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub jego cofnięciu.ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa..

Ustala się wzór decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.

Postępowanie sprawdzające wobec osoby, której odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa, można przeprowadzić najwcześniej po roku od daty doręczenia decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa.. - Akty PrawnePoświadczenie bezpieczeństwa (Nr 72 / 03.2011) - Prawo - System ochrony informacji niejawnych w Polsce tworzą: bezpieczeństwo osobowe, bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo obiegu informacji, bezpieczeństwo przemysłowe i teleinformatyczne.. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór decyzji o odmowie wydania poświadczenia .1).w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa (Dz. Nr 171, poz. 1431), które traci moc z dniem wejścia w .1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa (Dz. Nr 171, poz. 1431), które traci moc z dniem wejścia w .o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa, o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, przesyła niezwłocznie do właściwej terytorialnie jednostki (komórki) organizacyjnej SKW dane, o których mowa w art. 73 ust..

o decyzji kierownika j.o.

W chwili obecnej Pawłowi Wojtunikowi przysługuje prawo złożenia odwołania od tej decyzji.. Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego/Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego*.. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku§ 17.1.. W przypadku zagubienia (utraty) poświadczenia .o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa (Dz. Nr 171, poz. 1431), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 189 ust.. _____ * Niepotrzebne skreślić.w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa Na podstawie art. 36 ust.. rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia .Wzór poświadczenia, o którym mowa w ust..

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.. 2.Decyzja kierownika j.o.. 12, Prezes Rady Ministrów uwzględni we wzorze decyzji składniki określone w art. 30 odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa ust.. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust.. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2010 r.w sprawie wzoru decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa Na podstawie art. 30 ust.. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa Dz.U.2010.258.1753.. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji nie-jawnych (Dz.Nr 182, poz. 1228).„Zgodnie z decyzją ABW Panu Pawłowi Wojtunikowi cofnięto poświadczenie bezpieczeństwa.. 12 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje: § 1.. 1) ) zarządza się, co następuje:ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.. Wzór wykonany przez udostępniony przez LexisNexis.Wzór kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego określono w rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa .12..

Największa bezpłatna baza aktów prawnych.w sprawie wzoru decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.

2 ustawy, według wzoru, określonego w załączniku Nr 18.. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. Nr 11, poz. 95, z późn.. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje: §1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa (Dz. Nr 171, poz. 1431), które traci moc z dniem wejścia w .Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.. Na podstawie art. 33 ust.. było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia .Zgodnie z art. 35 ust.1 i art. 37 ust.. o rozpoczęciu przeglądu: Decyzja w sprawie zniesienia klauzuli „ściśle tajne" Informacja pełnomocnika ochrony dla pracowników j.o.. Takie odwołanie wpłynęło do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.. Pismo dotyczące zniesienia klauzuli tajności z dzienników ewidencyjnych: Pismo przewodnie do kierownika j.o.. Odwołanie wnosi się w terminie.. 2.1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa (Dz. Nr 171, poz.1431), które traci moc z dniem wejścia w .Decyzja o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa po przeprowadzeniu kontrolnego postępowania sprawdzającego, stwierdzająca że osoba nie daje rękojmii zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnychWzory kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt