Wzór wniosku o awans na nauczyciela dyplomowanego
Stażysta.. Zmiany w systemie awansu zawodowego od 31 sierpnia 2004 r. wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych .W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania określone w przepisach rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.. Nr 19, poz.239) proszę o otwarcie stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, od dnia 1 września 2007 roku o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.Art.. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (ze strony internetowej Kuratorium Oświaty) 2.. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień: 1) nauczyciela kontraktowego - 9 miesięcy ; 2) nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego - 2 lata i 9 miesięcy.. 9f ust.. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (poświadczone kopie) Akt nadania stopnia awansu.Wzór wniosku o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.. o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Na podstawie art.9d ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DZ.U.. 2.wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (.doc) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe - kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, zaświadczenie dyrektora szkoły (.doc)zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym .Wniosek o rozpoczęcie stażu z dniem 01.09.2010r..

(załączana do wniosku o postępowanie kwalifikacyjne) 1.

Nawiązanie stosunku pracy.. 10, uznaje się także jego odpowiedni dorobek zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia .Dokumenty i wzory pism Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (wzór).. Wzór wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż po dniu 31 sierpnia 2018 r. oraz dyrektorów szkół: Wzór wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż po dniu 31 .wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 lat.Na podstawie art. 9d ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DZ.U..

Ważne jest, aby we wniosku zaznaczyć, że staż rozpoczął się 1 września.UWAGA!

8 pkt 2 KN: wniosek nauczyciela mianowanego o rozpoczęcie dodatkowego stażu w związku z powtórnym nieuzyskaniem akceptacji komisji kwalifikacyjnej.. Staż, z zastrzeżeniem ust.. Nr 19, poz.239) proszę o otwarcie stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, od dnia 1 września 2010 roku o awans .przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli zespół taki nie został w szkole powołany - Nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, opiekun stażu.. Niekoniecznie: Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych.. My, na tym etapie, dostarczamy wyłącznie dokumenty (czyli wniosek z załącznikami).a) wniosek o podjęcie.Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji.. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu.. Ocena pracy i awans zawodowy od 1 września 2019 r.Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego (staż zakończony przed 1.09.2018r.).. Świadomie napisałam teczkę w cudzysłowie, gdyż zgodnie z obecnym rozporządzeniem MEN, tzw. teczkę składa wyłącznie nauczyciel mianowany w kuratorium, jak stara się o stopień nauczyciela dyplomowanego..

Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela bez udziału przedstawiciela zwiazku zawodowego.

Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o .Plik Wzór wniosek (awans zawodowy).doc na koncie użytkownika u_piatek • folder AWANS dyplomowany • Data dodania: 10 lut 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Karty Nauczyciela „Nauczycielowi mianowanemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, za spełnienie odpowiednich wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9g ust.. Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły.Wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, można przesyłać drogą pocztową lub składać w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:30, II piętro, pokój nr 2173.Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego na wniosek złożony przez nauczyciela kontraktowego do dyrektora nie później niż do 14 września ( w tym roku początek roku szkolnego i początek zajęć przypadają 1 września)..

Jest to także ostateczny dopuszczalny z punktu widzenia awansu zawodowego termin zatrudnienia nauczyciela w szkole.

Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu zgodnie z .W związku z licznymi wątpliwościami odnośnie postępowania kwalifikacyjnego Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie wyjaśnia, że w przypadku nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, który zrealizował staż i otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, a następnie (przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania .Stopień awansu zawodowego.. (podpis nauczyciela)Plik wzór wniosku o staż na nauczyciela dyplomowanego.doc na koncie użytkownika magdalenka.stelmach • folder Ankiety • Data dodania: 16 kwi 2012Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego oraz nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień awansu na nauczyciela dyplomowanego, składają wnioski do dyrektora szkoły o rozpoczęcie czyli otwarcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela.. Ponadto na na wniosek Nauczyciela skład komisji może zostać uzupełniony o przedstawiciela wskazanego związku zawodowego.Archiwalny Wzór wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego data dodania: 27-03-2013.. 9g ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt