Rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje, że zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się także w przypadkach określonych w art. 282c ustawy Ordynacja podatkowa.Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej 3.. W nowym wzorze formularza zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, w wersji ZAW-K (4), zrezygnowano z wskazywania poczty pozostawiając identyfikację za pomocą .Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.. W nowym wzorze formularza zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, w wersji ZAW-K (4), zrezygnowano ze wskazywania poczty, pozostawiając .W Dz.U.. Nowe rozporzadzenia są konsekwencją zmian wprowadzonych do ordynacji podatkowej w 2015 r., które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.: w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowejStrona 2 - Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządza określający nowy wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej - ZAW-K, który uwzględnia regulacje zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27.10.2016 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (Dz.U..

Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 lipca 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej - Dz.U.

Rozporządzenie weszło w życie w Polsce z początkiem 2016 roku.publicznych w drodze rozporządzenia wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kon-troli podatkowej, uwzględniającego elementy zawiadomienia określone w § 4 oraz moż-liwość wyrażenia zgody na wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia27.282c wyłączenie obowiązku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.. Tekst pierwotny.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.wprowadzenie ustawą z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.. z 2019 r. 60) zaawansowanego podpisu elektronicznego.. Rozporządzenie weszło w życie dzień później, tj. 26 lipca 2019 roku.Strona 2 - Nowy wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej obowiązujący od 27 grudnia 2011 r. został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z 25 listopada 2011 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (Dz.U..

Określa się wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.Dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe - warunki dla osób….. Uchylony akt prawny: Dz.U.. 2019, poz. 1380 Dz.U.. z 2019 r. 1380Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej z dnia 14 października br., który stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 282b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.W Dz.U.. Formularz zawiadomienia obowiązuje w wersji ZAW-K (3).W części D poz. 17 wzoru nadano brzmienie: „Podpis osoby upoważnionej do .Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej w artykułach eGospodarka.pl w poradach we wzorach dokumentów w ofertach pracy w przetargach w ofertach nieruchomości w bazie adresowej firm w katalogu WWW w grupach dyskusyjnychDnia 27 grudnia 2011 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.. Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (Dz. 1778).ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej..

Dzięki temu druk ZAW-K został dostosowany do zmian wdrożonych w Ordynacji podatkowej.

Nr 237 poz. 1659).2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (Dz. Nr 267, poz. 1580), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz .Nowy wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej obowiązujący od 27 grudnia 2011 r. został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z 25 listopada 2011 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (Dz.U.Nr 267, poz. 1580).Wzór zawiadomienia określa załącznik do obowiązującego od 1 stycznia 2016 r. rozporządzenia ministra finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej z 19 .Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej Dziennik Ustaw z 2015 r. 2306 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązków związanych z informowaniem o .ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej..

z 2019 r.pod poz. 1380 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 19.7.2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1.W Dz.U.. z 2016 r. 1778); Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 24.10.2016 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i .Dnia 25 lipca 2019 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie MF z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych 4.W Dzienniku Ustaw z 25 lipca 2019 r. pod poz.1380 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.Nowy wzór formularza zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej - ZAW-K uwzględnia zmiany zawarte art. 282b § 3 i § 5 OrdPU oraz zmiany wprowadzone w art. 81b § 2 OrdPU, zgodnie z którym korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 (w czasie postępowania podatkowego), nie wywołuje skutków prawnych.Konsultujemy projekty rozprządzeń Ministra Finansów wydawane na podstawie upoważnień zawartych w Ordynacji podatkowej.. z 25 lipca 2019 r. pod poz. 1380 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 lipca 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.. z 28 października 2016 r. pod poz. 1778 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27 października 2016 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt