Wzór wniosku paszportowego dla osób małoletnich
Przy składaniu wniosku o paszport zawsze trzeba pobrać druk w oryginale bezpośrednio w biurze paszportowym.Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie, albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu (po udokumentowaniu) od: osób, które w dniu złożenia wniosku mają ukończone 70 lat,; osób przebywających w domach opieki społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością .. Druki wniosków dostępne są we wszystkich punktach przyjęcia: w delegaturach urzędu w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu oraz terenowym punkcie paszportowym w Głogowie.B) Paszporty dla osób małoletnich Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego - wypełniony czytelnie, literami drukowanymi, podpisany przez rodziców (opiekunów) małoletniego.. Optata paszportowa w .Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego (paszport, paszport tymczasowy) dla osób małoletnich.. WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU ALBO PASZPORTU TYMCZASOWEGO*) (nazwisko)..

Uprawnienie do ulgi, powód obnižcnia .Wzór poprawnie wypełnionego wniosku paszportowego dla osób pełnoletnich.

Informacje dla obywateli polskich na Malcie.. Informacja dla osób podróżujących do Kanady.Czytelnie wypełnienie drukowanymi literami zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w załaczonym wzorze wypełniania wniosku.. Powyższy druk ma charakter wyłącznie informacyjny.. Nie musisz być mieszkańcem Zielonej Góry, być zameldowanym w Zielonej Górze lub w jego najbliższej okolicy, aby wyrobić w tutejszym punkcie paszportowym nowy paszport.Wzór poprawnie wype³nionego wniosku paszportowego dla osób ma³oletnich.. Do wydania dokumentu paszportowego (paszport, paszport tymczasowy) wymagana jest zgoda obojga rodziców.Wniosek paszportowy składany jest aby uzyskać nowy paszport, paszport tymczasowy.. Szkoły polskie we Włoszech i nauka języka polskiego.. Osoba małoletnia, która ukończyła 5 lat oraz osoba ubezwłasnowolniona całkowicie musi być obecna przy składaniu dla niej wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.. Proszę wypełnić .Wzór poprawnie wypełnionego wniosku paszportowego dla osób pełnoletnich Rozmiar pliku: 404,7 KB; Wzór poprawnie wypełnionego wniosku paszportowego dla osób małoletnich Rozmiar pliku: 424,2 KB; Wzór zgłoszenia utraty ( zniszczenia) odnalezienia dokumentu paszportowego Rozmiar pliku: 35,0 KBNowy wzór wniosku o wydanie dokumentu paszportowego - Aktualności - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że od 19 lipca 2019 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie dokumentu paszportowego..

Obecność małoletniego, który ukończył 5 lat przy składaniu wniosku jest obowiązkowa.

Niezbędny jest numer ewidencyjny małoletniego (PESEL).. Do pobrania wniosek o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego (Wniosek do pobrania) Na wizytę paszportową należy zgłosić się z wypełnionym wnioskiem paszportowym.. W przypadku ubiegania sie o wydanie paszportu lub paszpor- tu tymczasowego za granica podaé ostatnie miejsce zamel- dowania w Polsce (miejscowoéé, województwo).. Title: wzor.cdr Author: Art Created Date: 5/8/2013 1:32:41 PMWzór poprawnie wypełnionego wniosku paszportowego dla osób małoletnich.pdf Paszport biometryczny dla dziecka w wieku do lat 5.. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie.Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców.. W dniu 16 lipca 2019 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2019 r. U z 2019 r poz.1313) zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych, dostosowujące dotychczasowe wzory wniosków o wydanie paszportu do przepisów ustawy z dnia 13 .wzÓr wniosku o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego wymiary 297x139mm (str.1) 20. adnotacje urzĘdowe 21. adnotacje urzĘdowe wniosek o wydanie paszportu alboDo wydania dokumentu paszportowego (paszport, paszport tymczasowy) wymagana jest zgoda obojga rodziców lub opiekuna prawnego (dotyczy to również ponownego wydania paszportu dla dziecka)..

Podpis posiadacza dokumentu paszportowego w ramce pod zdjęciem składają małoletni, którzy ukończyli 13 lat.

W rubryce „kolor oczu" naleŽy wpisaé, zgodnie ze stanemWzory poprawnie wypełnionych wniosków do pobrania - Wymagane dokumenty - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wzory poprawnie wypełnionych wniosków do pobrania - Wymagane dokumenty - Pomoc dla niepełnosprawnychSPRAWY PASZPORTOWE.. Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę) lub notariusza.Od piątku, 19 lipca, obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.. Wniosek musi być wypełniony dwustronnie na jednej kartce papieru.Czysty wzór wniosku o paszport do pobrania w formacie PDF.. Uwaga!. Wizyta w Wydziale Konsularnym.. W sprawach wyrobienia paszportu nie obowiązuje na szczęście rejonizacja.. lub podstawa do zwolnienia z optaty paszportowej 18.. Wniosek złożony przez jednego rodzica (obywatela polskiego) wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica, poświadczoną za zgodność podpisu przez notariusza .Dokumenty paszportowe dla osób małoletnich Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców.. Wniosek o paszport (wzór) - bez wypełnienia..

19- Potwierdzenie przyjecia wniosku (data, podpis i piec7.eé imienna przyjmuj*eego wniosek, pobierajQcego odeiski.

REPATRIACJA.. Sprawy wizowe.. Druk wniosku o paszport na 2019 rok można pobrać w jednym z ponad 100 biur paszportowych zlokalizowanych na terytorium Polski lub w polskim konsulacie za granicą.Paszport Zielona Góra.. Wzór poprawnie wypełnionego wniosku paszportowego dla osób małoletnichWZÓR WNIOSKU PASZPORTOWEGO (str. 1) Wymiary 297 x 139 mm skala 1 : 1 Załącznik nr 5 ADNOTACJE URZĘDOWE Paszport - Paszport tymczasowy wydać - wydać w miejsce: utraconego,PASZPORTY DLA MAŁOLETNICH (do 18. roku życia) Wniosek o wydanie paszportu dla osoby małoletniej składają rodzice lub opiekunowie prawni.. Sprawy Stanu Cywilnego.Pomoc Konsularna.. W Zielonej Górze możesz wyrobić paszport składając wniosek o paszport w lokalnym biurze paszportowym.. Opłaty Konsularne .wypełniony czytelnie wniosek o wydanie paszportu, podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie paszportu, dodatkowo przyszły posiadacz paszportu umieszcza swój podpis na wniosku pod zdjęciem w ten sposób aby podpis nie dotykał linii ramki; Tutaj do pobrania wzór poprawnie wypełnionego wniosku paszportowego dla osób pełnoletnich.Wzór poprawnie wypełnionego wniosku paszportowego dla osób małoletnich.. SPRAWY OBYWATELSKIE.. DUW W nowym wniosku o wydanie dokumentu paszportowego zaszłyOd dnia 19.07.2019 r. wprowadzony zostaje nowy wzór wniosku paszportowego.. Wzór poprawnie wypełnionego wniosku paszportowego dla osób pełnoletnich Wzór poprawnie wypełnionego wniosku paszportowego dla osób małoletnich Wzór zgłoszenia utraty/zniszczenia .Wzór poprawnie wypełnionego wniosku paszportowego dla osób małoletnich.. KONSULATY HONOROWE.. Druki dostępne są we wszystkich punktach przyjęcia: w delegaturach urzędu w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu oraz terenowym punkcie paszportowym w Głogowie..Komentarze

Brak komentarzy.