Wzór wypełnionego wniosku o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
O przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się: a) osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP Wejherowo;WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W FORMIE PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ na zasadach określonych w art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyPrzed przystąpieniem do składania wniosku o przyznanie dotacji prosimy o zapoznanie się z kryteriami przyznawania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.. Finansowanie studiów podyplomowych z Funduszu Pracy.. Wniosek o dotację z Urzędu Pracy zawiera: (adres zamieszkania) POWIATOWY URZĄD PRACY W BIELSKU PODLASKIM.. Pobierz: Rozliczenie otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej-RPO.doc (doc, 114 KB) Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnego, bezrobotnego absolwenta CIS/KIS lub poszukującego pracy opiekunado wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS z Funduszu Pracy.Warunki i tryb rozpatrywania wniosku o dofinansowanie:• do w chwili składania wniosku nie posiadają informacji o pozytywnie rozpatrzonym którymkolwiek ze złożonych uprzednio wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i o przyznaniu z tego tytułu wnioskowanych środków.Zgodnie z art. 46 ust..

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Osoby bezrobotne pozostające w ewidencji urzędu pracy mogą ubiegać się o dofinansowanie (przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej), w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa w wysokości nie wyższej niż 6 - krotność przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w .Pobierz: Wniosek o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.doc (doc, 433 KB) Pobierz: Wniosek o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.pdf (pdf, 482 KB) Pobierz: Regulamin jednorazowe środki na działalność.pdf (pdf, 231 KB)Środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznaje się jednorazowo, co oznacza iż nie może ubiegać się o nie osoba, która otrzymała przedmiotowe wsparcie w latach poprzednich.. zm.) oraz Rozporz ądzeniu Ministra PracyŚw.Jana 18, Chełmża, tel.fax , ,, strona: (szare pole wypełnia pup) Nr wniosku Data i miejsce złożenia wniosku Pieczęć pup Podpis pracownika pup WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POWER 2015 Imię/imiona Wnioskodawcy Nazwisko Wnioskodawcy Miejsce zamieszkania: Ulica Kod Miejscowość Nr ..

Wniosek o dotację z Urzędu Pracy zawiera:Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

O Ś W I A D C Z E N I E. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za fałszywe zeznania, który mówi: „ Kto składając zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lubJEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS z Funduszu Pracy dofinansowanie, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU PRACY PODJ ĘCIA DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ Na zasadach okre ślonych w art. 46 ust.. Oczywiscie jest punkt 12 czyli "Ukończone szkoleani posiadane uprawnienia i doświadczenie zawodowe w zakresie planowanej działalności gospodarczej"Urząd Pracy m.st. Warszawy.w terminie od dnia 15 kwietnia 2019 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - RPO - powyżej 30 roku życia.. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.. ( nr PESEL) WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1) art. 46 ust.Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej..

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej.

Z czego składa się wniosek.. Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotuPrzygotowanie wniosku o dotację z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej spędza sen z oczu niejednemu bezrobotnemu, który marzy o otworzeniu własnej firmy.. Stypendium z tytułu podjęcia nauki.. 2a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta (Prezydent miasta) ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego może przyznać osobie uprawnionej jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej .6. nie były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, 7. nie złożyły wniosku o przyznanie dotacji na podjęcie działalności .próbuje wypełnić wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalnosci gospodarczej z UP i niestety nie wiem co w niektóre rubryki wpisac ?. W regulaminie przyznawania środków masz zapis, że po roku działalności musisz dostarczyć do PUP Zaświadczenie z ZUS i US, że przez 12 miesięcy ujszczałeś regularnie składki i po roku nie zalegasz.Prawidłowe wypełnienie wniosku o dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej jest kluczowe i decyduje o pozytywnym (lub negatywnym) rozpatrzeniu dokumentu przez komisję..

Umowa o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczejJednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

( nazwisko i imię ).. Poniżej zamieszczone zostały dokumenty niezbędne do złożenia prawidłowo wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.. Otwierasz dzialalność na konkretny "typ" PKD i zgodnie z nim prowadzisz działalność.. Środki te stanowią pomoc publiczną udzielaną w ramach pomocy de minimis.. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.. 1b, ust.. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne jest zapoznanie się z „Zasadami przyznawania osobie.Niezbędne środki można dostać ubiegając się o dofinansowanie z urzędu pracy.. 1 pkt 2, ust.. Starosta z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6 - krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, mogą być przyznane w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.. Nie jest to jednak tak trudne jak przyjęło się uważać.. 30.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji rozpatrującej wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.. O przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej może ubiegać się: bezrobotny,Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności, w kwocie nie wyższej niż 6-krotne przeciętne wynagrodzenie.Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt