Wzór pisma rezygnacja ze stanowiska wicedyrektora szkoły
1 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe).Ponadto dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.. Wzory dokumentów.Procedura odwołania wicedyrektora szkoły, który złozył rezygnację ze stanowiska.. Złożenie rezygnacji ze stanowiska kierowniczego w szkole w zasadzie nie pozwala dyrektorowi na odwołanie wicedyrektora z innych powodów niż jego rezygnacja (przez analogię do odwołania dyrektora - wyrok NSA z dnia 19 marca 2003 r., SA/Rz 1725/02, Pr.. gwizydor.. 1 pkt 2 uso powinien być .. Opinia rady pedagogicznej o rezygnacji wicedyrektora szkoły.Wobec powyższego należy stwierdzić, że osoba pełniąca funkcję wicedyrektora szkoły, aby zrezygnować ze stanowiska, powinna złożyć na ręce dyrektora szkoły (organu właściwego w przedmiocie odwołania) oświadczenie o rezygnacji z funkcji wicedyrektora, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.Opinia organu prowadzącego może być wyrażona na piśmie na wniosek dyrektor szkoły skierowany do organu prowadzącego lub za opinię organu prowadzącego można uznać zatwierdzony przez organ prowadzący arkusz organizacyjny szkoły na dany rok szkolny, w którym znajduje się zatwierdzenie wskazanego nauczyciela na stanowisko wicedyrektora.Porada prawna na temat wzór dokumentu - rezygnacja ze stanowiska wicedyrektora szkoły..

ustawy).Rezygnacja ze stanowiska dyrektora Mam pytanie.

Myślę ,że można ale proszę koleżanki z dłuższym stażem o odpowiedź.. potrzebuję wzór wypowiedzenia .We wrześniu 2016 roku złożyłam pismo w sprawie rezygnacji ze stanowiska dyrektora przedszkola i do tej pory nie otrzymałam odpowiedzi.. Ten sam organ może odwołać nauczyciela z tej funkcji m.in. w razie złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem (art. 38 ust.. Nie szukaj dłużej informacji na temat rezygnacja ze stanowiska dyrektora szkoły- wzór pisma, zapytaj.Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowoPanią ze stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół w z dniem 2006r.. ), chce jednak zrezygnować z bycia zastępcą od września 2017 r. w szkole podstawowej.W mojej szkole zmienił się dyrektor, a 5 września otrzymałam odwołanie ze stanowiska zastępcy dyrektora szkoły.. W piśmie odwołującym mnie ze stanowiska był tylko podany art. 37 KN i że dyrektor odwołuje mnie z dniem 1 września, brak uzasadnienia odwołania, brak w odwołaniu podania art. 38 KN, brak opinii kuratorium oświaty, opinii rady rodziców, brak pouczenia o odwołaniu.Do momentu.Dodatek funkcyjny winien być wypłacany, zgodnie z prawem, przez trzy miesiące od momentu odwołania ze stanowiska wicedyrektora.. zm.).Podstawa prawna: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.)..

odwołanie wicedyrektora odwołanie ze stanowiska wicedyrektor szkoły.

Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór dokumentu - rezygnacja ze stanowiska wicedyrektora szkoły, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny.. Jako wicedyrektor szkoły złożyłem dyrektorowi rezygnację z pełniącego stanowiska 6 czerwca z 3 miesięcznym wypowiedzeniem.. Uzasadnienie: Stanowisko wicedyrektora szkoły wymaga ścisłej współpracy z dyrektorem, a więc organem uprawnionym do powierzenia tego stanowiska i odwoływania z niego.Stanowisko wicedyrektora obowiązkowo tworzy się w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów (art. 97 ust.. Dyrektor obecnego gimnazjum jest po konkursie (do 2021r.. Czy można zrezygnować ze stanowiska dyrektora bez podania przyczyny ( jeżeli sie jest dyrektorem dopiero kilka miesięcy )?. Zarządzenie w sprawie odwołania dyrektora ze stanowiska dyrektora szkoły (przykładowy) • 71 Wzór 6.. Pracy 2003, nr 7-8 .Nauczyciel zajmujący stanowisko wicedyrektora może zostać z niego odwołany m.in. w przypadku złożenia rezygnacji.Pobierz wzór pisma wicedyrektora w tej sprawie.. Zadzwoniłam do kierownik wydziału oświaty, czy coś wiadomo w mojej sprawie..

18.12.2012. jak napisać rezygnację ze stanowiska pracy wzór?

1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty).. Wiem, że muszę złożyć rezygnację ze stanowiska i wymówienie, gdyż jako dyrektorka placówki oświatowej jestem tu także nauczycielką.. Prosze o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby:Od września 2007 r. jestem dyrektorką placówki wychowania pozaszkolnego.. Wicedyrektor może złożyć rezygnację ze stanowiska .Odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora.. 1 strona wyników dla zapytania rezygnacja z funkcji wzórZa powołanie wicedyrektora odpowiada dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę, rady szkoły oraz rady rodziców.. NOWY TEMAT.. W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki .Wzór 4.. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowoPorada prawna na temat rezygnacja ze stanowiska dyrektora szkoły- wzór pisma.. Chciałbym podjąć pracę ze względu na trudną sytuację życiową, Nie mam na tyle kosztów finansowych by dalej się uczyć.. Wojciech Melosik - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.Funkcję dyrektora szkoły powierza organ prowadzący (art. 36a ust.. Chcę odejść z pracy od września 2009..

Gimnazjum będzie od września włączane do szkoły podstawowej.

7 września dyrektor informuje mnie że musi zasięgnąć odpowiednich opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego dając mi do zrozumienia że .Dyrektor gimnazjum - rezygnacja ze stanowiska dyrektora szkoły podstawowej Pytanie Czytelnika.. Zapytaj prawnika online.. Odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora również należy do kompetencji dyrektora szkoły.. Pracownica jest zatrudniona na stanowisku kierownika ds. administracyjnych.. Pismo do kuratora oświaty w sprawie odwołania z zajmowanego stanowiska dyrektorów szkół łączonych w zespół (propozycja) • 70 Wzór 5.. My nie chcemy się zgodzić na zmianę jej stanowiska.- ocena prawna stanowiska dyrektora w sprawie rezygnacji; - powierzenie stanowiska wicedyrektora "wbrew woli rady pedagogicznej".. Oświadczyła nam jednak, że nie chce dalej pracować na stanowisku kierowniczym.. Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół .Nie musi Pani uzasadniać oświadczenia o rezygnacji ze stanowiska.. Potrzebne mi są wzory obu pism, bo nie jestem pewna, jakie powinny mieć brzmienie, do kogo być skierowane.38 ust.. 1 pkt 1 lit. a ustawy o systemie oświaty, jednakże musi nastąpić na mocy porozumienia stron.. W przypadku szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej obowiązują przepisy Kodeksu Pracy.Rezygnacja Wicedyrektora Szkoly.. Nie znalazłeś odpowiedzi?. Odpowiadając na pytanie należy założyć, że stanowisko wicedyrektora będzie utrzymane - zgodnie z dotychczasowym zapisem w statucie szkoły (placówki).. Do odwołania nie wystarczy stwierdzenie, że współpraca źle się układa lub że dyrektor stracił zaufanie do nauczyciela sprawującego funkcję kierowniczą.Znaleziono 0 interesujących stron dla frazy rezygnacja z funkcji wzór w serwisie Forum Money.pl.. Odpowiedzi w temacie (0) NOWY TEMAT.. Nie jest zatem możliwe powołanie wicedyrektora po wcześniejszym odwołaniu lub rezygnacji ze stanowiska dyrektora szkoły.. Odpowiedz.. (nowa linijka z akapitem) Prośbę swą motywuję tym, że (wpisujesz dlaczego ja napiszę przykłady) nie czuję się na siłach dalej chodzić do szkoły i uczyć się.. Nauczyciel pełniący obowiązki dyrektora szkołyPodkreślić jednak należy, że w orzecznictwie powszechnie zwraca się uwagę, że ze względu na gwarancję stabilności zatrudnienia dyrektora szkoły art. 38 ust.. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt