Wzór upoważnienia do wydania karty ekuz
osoby, które otrzymują świadczenia z pomocy społecznej i posiadają decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).. UWAGA !. Karta EKUZ na podstawie złożonego wniosku może być odebrana osobiście lub przez osobę upoważnioną lub przesłana na adres wskazany we wniosku.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA (nowy 2018r.).. Wnioskodawca, dla którego OW NFZ nie może potwierdzić faktu posiadania prawa do świadczeń na koszt NFZ w celu uzyskania EKUZ w związku z wyjazdem na pobyt czasowy do innego państwa UE/EFTA (np. wyjazd turystyczny, wizytaWNIOSEK O EKUZ - zgodnie z procedurą należy składać w Oddziale NFZ, w którym osoba jest zgłoszona do ubezpieczenia, poza osobami, które osobiście podejdą do pracowników obsługi bezpośredniej i na miejscu złożą wniosek o wydanie karty EKUZ i odbiorą kartę „od ręki"- po poprawnej weryfikacji.Musisz odebrać zaświadczenie z urzędu, ale nie będziesz wtedy obecny.. Aby ją otrzymać wystarczy złożyć wypełniony wniosek.. Przeczytaj, jak powinno wyglądać upoważnienie do odbioru zaświadczenia.. W przypadku zaś zgubienia ważnej karty EKUZ powinniśmy zgłosić się do NFZ z prośba o wydanie jej duplikatu.Upoważnienie powinno być wydane w celu złożenia wniosku oraz odbioru karty..

Jest kilka możliwości odebrania gotowej karty EKUZ.

EKUZ ważną do 30 dni.. Bez takiego upoważnienia wniosek nie zostanie przyjęty i karta nie będzie mogła być wydana.Urzędnik po.Warto przed wizytą w oddziale przygotować dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ - brak potwierdzenia może wydłużyć czas otrzymania karty do 3-5 dni.Wniosek o wydanie karty EKUZ ubezpieczony składa w oddziale NFZ.. W przypadku, gdy o wydanie EKUZ ubiega się osoba trzecia, zawsze musi posiadać upoważnienie (tu pobierz wzór upoważnienia) podpisane przez osobę, dla której ma być wydana karta.. Pracownicy delegowani wypełniają inny rodzaj wniosku, na którym trzeba wskazać, że wyjazd zagraniczny ma charakter delegacji.Wzory EKUZ 29-06-2011 15:04:26 W dziale ,,Zdrowie w UE'' zamieszczono link - wzory EKUZ do strony z wzorami kart EKUZ wydawanych przez poszczególne państwa członkowskie UE.Jeżeli termin ważności naszej karty kończy się podczas wyjazdu, należy złożyć wniosek o wydanie kolejnej karty wpisując w punkcie 4.2 jako termin "od" następny dzień po tej dacie i na wyjazd zabrać obie karty..

Osoba upoważniona może podpisać wniosek "z upoważnienia".

Upoważnienie jest wymagane również od pracodawców którzy występują z wnioskiem dla swoich pracowników.. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych .W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do sytuacji ubezpieczeniowej osoby wnioskującej o EKUZ, Oddział NFZ jest uprawniony do żądania aktualnych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, którymi są np. zaświadczenie od pracodawcy, zgłoszenie do ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.EKUZ ważną do 90 dni.. Do pobrania Upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla osób wskazanych w art. 2 ust.. Pracodawca występując o karty EKUZ dla pracowników oddelegowanych, zamiast indywidualnych wniosków o wydanie karty może przesłać pismo zawierające wykaz ubezpieczonych, którzy będą wykonywali na jego rzecz pracę w innym państwie członkowskim.EKUZ.. otrzymują osoby, które w CWU mają status inny niż „nieubezpieczony".Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym..

Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo.

Można upoważnić inną osobę do złożenia, odbioru i podpisania wniosku.Upoważnienie do odbioru karty EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ może być wydana na podstawie wniosku złożonego osobiście lub przez osobę upoważnioną.. Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia.. Upoważnienie do złożenia wniosku o wydanie dokumentu DA1 oraz jego odbioruTitle: Microsoft Word - EKUZ_wzor_upowaznienia_dla_osob_trzecich.doc Author: ddabrowski Created Date: 4/30/2010 2:44:37 PMKarta jest wydawana bezpłatnie przez NFZ.. Upoważnienie wydania EKUZ lub certyfikatu tymczasowego zastępującego EKUZ.Informacja o utracie ubezpieczenia dla posiadaczy EKUZWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejkoniecznością przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji prawa do świadczeń zdrowotnych przed wydaniem karty.. Uprzejmie prosimy o przesyłanie w formie elektronicznej wyłącznie zeskanowanej 1 strony wniosku o wydanie karty EKUZ oraz dokumentów niezbędnych do jej wydania.Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej (wersja .pdf) 17.03.2015 Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o wydanie elektronicznej KUZ / do odbioru elektronicznej KUZ dla osoby trzeciej (wersja .docx)* EKUZ wydawana jest zawsze na wniosek zainteresowanej osoby..

5 Należy załączyć upoważnienie lub inny równoważny dokument uprawniający do uzyskania karty w imieniu innej osoby.

Warto wiedzieć, że karta EKUZ jest wydawana na czas .EKUZ - jak wypełnić formularz i złożyć wniosek.. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która dzięki unijnym uregulowaniom pozwala nam na korzystanie z podstawowej opieki zdrowotnej podczas pobytu za granicą, nie jest wydawana automatycznie wraz z naszym wyjazdem.. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego.Miejscowość, data ………………………… Imię i nazwisko ………………………… PESEL ……………………….. imieniu wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ oraz do odbioru dokumentu.EKUZ: Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.. Oto one: kartę można odebrać osobiście w NFZ, możesz upoważnić wybraną osobę do odbioru karty, ale musisz wysłać wcześniej wniosek, na poczcie, jeśli wcześniej zaznaczysz taką opcję.. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki .jeśli wyjeżdżasz turystycznie albo w celach naukowych — wybierz Wydanie karty EKUZ w związku z pobytem czasowym za granicą, jeśli jesteś osobą delegowaną do pracy — wybierz Wydanie karty EKUZ w związku z wykonywaniem pracy za granicą.. Kliknij Załatw sprawę.. EKUZ może zostać wydana wyłącznie oso­bom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego, w tym osobom które.Podobnie udostępniono wzór upoważnienia (do złożenia wniosku i odbioru EKUZ przez osobę trzecią):.. Nr dokumentu tożsamościProsimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu we wniosku o wydanie karty EKUZ punktu 3 - „Przesłać pocztą na adres"!.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt