Zlecenie na badanie kału wzór
Wzór formularza zlecenia przedstawia załącznik nr 1 i nr 2.II.2 Przyjmowanie, rejestracja i oznakowanie próbek.. Zlecenie na wykonanie badań wody; Kąpieliska: zlecenie formularz pobrania próbek Zlecenie na wykonanie.WYNIK NIEZGODNY - jeżeli wynik przekracza dopuszczalna górną i/lub dolną granicę tolerancji, przy czym ryzyko błędnego odrzucenia określone jest na 50% wDo badania nale ży pobra ć próbk ę kału zawieraj ącą materiał patologiczny: krew, śluz, rop ę, strz ępki nabłonka, resztki pokarmowe.. Zlecenie badania: próbki kału, wymaz z odbytu w kierunku.. Badanie na nosicielstwo - informacje dla pacjenta.. koszt trzykrotnego badania próbek kału na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella: 83,0 zł.. W laboratorium WSSE próbki przyjmowane są w rejestracji przez osoby do tego celu przeszkolone i upoważnione.3) klient ma prawo do zło żenia skargi, reklamacji w terminie 14 dni od odbioru sprawozdania z bada ń 4) zapewnia wiarygodno ść i rzetelno ść wyników bada ń poprzez stosowanie akredytowanych metod badawczych Sposób odbioru raportu z badania bakteriologicznego* osobi ście / przez osob ę upowa żnion ą *wła ściwe podkreśli ćZlecenie to jest równoznaczne ze zobowi ązaniem finansowym do pokrycia kosztów badania.. Przepisy Kodeksu cywilnego w art. 734 -751 wskazują najważniejsze kwestie dotyczącej tej umowy.Badanie kału osób z podejrzeniem zatrucia pokarmowego pałeczkami Salmonella i Shigella (ozdrowieńców, osób ze styczności oraz nosicieli) w ramach nadzoru epidemiologicznego (badanie nieodpłatne)..

UWAGA!Należy złożyć wypełnione dokumenty: Zlecenie na badanie, Zlecenie do kasy.

Sprawę załatwia:.. Płatność gotówką w kasie na miejscu, w dniu przyniesienia próbek do badań.. Wykonaj badania kału wcześniej to zaoszczędzisz swój czas i nerwy.Laboratorium badania próbek wody WSSE w Katowicach, jest zlokalizowane w budynku WSSE w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 39.. Badanie na nosicielstwo to badanie trzech próbek kału pobranych z 3 kolejnych dni (po jednej z każdego dnia).Na podstawie wyników badań kału dla celów sanitarno-epidemiologicznych lekarz medycyny pracy wydaje oraz przekazuje osobie badanej a także pracodawcy albo osobie zlecającej wykonanie prac orzeczenie lekarskie:.. WZÓR Oddział Laboratoryjny Zał ącznik nr 3 z dnia 06.11.2009r.. W przypadku gdy faktura za badanie kału ma być wystawiona na pracodawcę dodatkowo należy złożyć.Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.Badanie polega na pobraniu i dostarczeniu trzech próbek kału z możliwie trzech kolejnych dni.. W okre ślonych przypadkach do bada ń bakteriologicznych dopuszcza si ę do badania wymazy z odbytu.Zlecenie na badania wody użytkowej w kierunku Legionella w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego.. (Microsoft Word - zlecenie na badanie pr\363bek ka .ZLECENIE NA BADANIE KAŁU W KIERUNKU NOSICIELSTWA PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA..

Dane osoby badanej oraz przekazywanej do badania próbki należy umieścić na formularzu zlecenia na badanie.

Przeprowadzany jest dokładny wywiad, na podstawie którego lekarz może zlecić wykonanie dodatkowych badań.. Badanie na nosicielstwo to badanie trzech próbek kału pobranych z 3 kolejnych dni (po jednej z każdego dnia).Wzory zleceń: Zlecenie badań / pomiarów na stanowiskach pracy.. Badania kału wykonywane są wyłącznie na ul. Przybyszewskiego 10.data Imi ę i nazwisko osoby zlecaj ącej badanie/ piecz ęć lekarza zlecaj ącego Zlecenie na badanie do Pracowni: Bada ń Ogólnych: Schorze ń Jelitowych Wirusologii mikrobiologiczne mikrobiologiczne wirusologiczneNależy złożyć wypełnione dokumenty: Zlecenie na badanie, Zlecenie do kasy.. Zlecenie na badanie biologicznej kontroli skuteczności .Informacja o wymaganych załącznikach w sprawie wydania pozwolenia na ekshumację i przewóz ekshumowanych zwłok (plik do pobrania w wersji pdf).. bakteriologiczne badanie: kału wymazu z odbytu a) (Salmonella, Shigella) Zdrowy b) Chory (Salmonella, Shigella, EHEC, Yersinia, Aeromonas, Plesiomonas, Campylobacter).. Wykonywane są badania:Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, stosowana bardzo często przez przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników na podstawie umowy o pracę..

Badanie kału od osób chorych w kierunku Salmonella i Shigella ze skierowaniem od lekarza bądź na zlecenie klienta.

Zlecenie badania ogólne: plik do pobrania (PDF) Zlecenie badania: Sporal A .Wypełnić formularz zlecenia.POJEMNIK Z KAŁEM / wymazówkę - należy opisać: nazwiskiem, imieniem, nr PESEL / datą urodzenia, datą pobrania próbki.. Pojemnik z próbką kału opisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której pobrano kał oraz datą i godziną pobrania.. Badanie na nosicielstwo - informacje dla pacjenta.. Zlecenie na badanie.Próbka kału nr 1 2 3 Data i godzina pobrania próbki kału * zaznaczyć właściwe Zleceniodawca oświadcza, że: Zapoznał się z obowiązującym „Cennikiem usług na zlecenie" wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora WSSE w Krakowie, stanowiącym podstawę do ustalenia ceny za wykonanie badania i w tym zakresie nie wnosi zastrzeżeńZLECENIE NA BADANIE KAŁU W KIERUNKU NOSICIELSTWA PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA..

Klient wypełnia jedno zlecenie badania do trzech próbek kału.Po otrzymaniu wyników udajemy się do lekarza medycyny pracy.

Protokół z pobrania próbek wody użytkowej do badania w kierunku Legionella.. W przypadku gdy faktura za badanie kału ma być wystawiona na pracodawcę dodatkowo należy złożyć skierowanie od pracodawcy zawierające Imię i Nazwisko osoby badanej oraz dane pracodawcy (nazwa firmy, adres, NIP); Załączniki:badania laboratoryjne, tj. trzykrotne badanie kału w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella,.. Tabela przekazania szczepu/ów.. Zlecenie na badania HIV.. Od dnia 01-07-2019r.. Poza wykonanywaniem badań wody w ramach prowadzenia nadzoru bieżącego, wykonywane są badania, w tym specjalistyncze dla klienta zewnętrzengo, na zlecenie.. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.H Skierowanie na badanie grupy krwi/przeciwciała odpornościowe (UWAGA MOŻNA DRUKOWAĆ TYLKO W DUPLEKSIE NIE PRZYJMUJEMY INNYCH SKIEROWAŃ) pobierz; I Deklaracja do badania HIV pobierz; J Skierowanie na badania FibroTest pobierz; K Instytut mikrobiologi zlecenie badania kału pobierz; L Zlecenie badań do raportu TEST PRISCA-4 pobierz;Próbki do badania kału na nosicielstwo należy zanieść w godzinach rannych.. Wzór skierowania na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych .Pacjenci zlecający badania bezpośrednio w WSSE wypełniają formularz zlecenia w rejestracji WSSE.. (Zaznaczy ć na zleceniu obecno ść nietypowych elementów w kale).. Klient zgadza si ę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezb ędnym do realizacji zlecenia zgodnieBadania wykonywane są w ciągu maksymalnie 7 dni..Komentarze

Brak komentarzy.