Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły dla nauczyciela kontraktowego 2018
2 otrzymuje brzmienie: "2.. W skład komisji kwalifikacyjnej powołanej przez Dyrektora szkoły wchodzą: Dyrektor /Wicedyrektor jako przewodniczący,- wzory dotyczące pism dyrektora w zakresie awansu zawodowego (szczególnie nowy wzór zaświadczenia dla nauczyciela kończącego staż) - wzory pism dyrektora dotyczące oceny pracy: - nauczyciela kończącego staż - nauczyciela kontraktowego, mianowanego oraz dyplomowanego nierealizujących stażu Uczestnik pozna: - charakter najnowszych .Stopień awansu zawodowego.. Nawiązanie stosunku pracy.Stażysta.. My, na tym etapie, dostarczamy wyłącznie dokumenty (czyli wniosek z załącznikami).Strona 2 - Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. 2 Karty Nauczyciela, ust.. 7 ust.. Na poniższej stronie prezentujemy zbiór dokumentów do wykorzystania w codziennej pracy Dyrektora.wniosków, pism i procedur można wykorzystywać w niezmienionej formie lub modyfikować je zgodnie .Zarządzanie szkołą wymaga płynnego posługiwania się odpowiednimi wzorcami dokumentów, których cechą charakterystyczną jest po pierwsze zgodność z przepisami prawa oświatowego, a po drugie aktualność.. Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela .2) kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem; 3) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje, o których mowa w art. § 9 ust.1 pkt 2 ww..

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej;kontraktowego 20.

2-4 stosuje się odpowiednio (2.. - brak ustawowego terminu (niezwłocznie).. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:„Nadzór nad Działalnością Szkoły" da Ci pewność, że kontrolujesz najważniejsze obszary działalności szkoły, za które jesteś odpowiedzialny.. 7 ust.. Świadomie napisałam teczkę w cudzysłowie, gdyż zgodnie z obecnym rozporządzeniem MEN, tzw. teczkę składa wyłącznie nauczyciel mianowany w kuratorium, jak stara się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Wezwanie do usunięcia braków wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub załączonej do niego dokumentacji 22.. Nauczyciel stażysta podejmujący pracę w szkole zostaje zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony na okres jednego roku szkolnego, jeżeli posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska.W tym okresie jest zobligowany odbyć staż i uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego.Zamknij Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy.Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia .Czytaj więcej o: Wniosek o wyznaczenie dyrektora szkoły do odbywania stażu przez nauczycieli - wzór 24 października 2019 Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracownikówNowa ocena pracy nauczyciela to jedno z najtrudniejszych zadań dla dyrektora szkoły..

21.Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły.

nauczyciela kończącego staż - nauczyciela kontraktowego, mianowanego oraz .W drodze postępowania kwalifikacyjnego stopień nauczyciela kontraktowego nadaje Dyrektor szkoły.. Nie przegapisz żadnej znaczącej zmiany w prawie i będziesz pewien, że wywiązałeś się ze wszystkich obowiązków dyrektora.. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie; 2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego- nauczyciel wspomagający Umowa o pracę dla nauczyciela w niepublicznej szkole podstawowej o uprawnieniach publicznych Statut szkoły .Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły od 01.09.2018 r. zatrudnionego w szkole składa jej dyrektor, a dla dyrektora szkoły - organ prowadzący.. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego jest organ prowadzący szkołę..

(szczególnie nowy wzór zaświadczenia dla nauczyciela kończącego staż).

Z dniem 15 grudnia 2018 r. weszły w życie nowe.. Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego 23.z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły..

W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9f ust.

Zaświadczenie dyrektora szkoły - załącznik do wniosku o podjęcie postępowania 21. stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego- nauczyciel wspomagający Umowa o pracę dla nauczyciela w .2018 r. oraz dyrektorów szkół: Wzór wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż po dniu 31 sierpnia oraz dyrektorów szkół - plik *.doc (MS Word) - kliknij aby pobraćDokument na temat wyznaczenia opiekuna stażu dla nauczyciela stażysty - nowe przepisy 2017 r. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły.. 4 pkt 1 UzKN: wniosek dyrektora do organu prowadzącego o ustalenie okresu stażu dla nauczyciela, który uzyskał z mocy prawa stopień nauczyciela kontraktowego.. Artur Foremski Dyrektor Edurady1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego; 2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:1) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie .1) w § 5 ust.. Zaświadczenie dyrektora szkoły dołączane przez .Z pierwszym dzwonkiem w szkole zaczną napływać wnioski o rozpoczęcie stażu na wyższe stopnia awansu, zaś nowozatrudnieni nauczyciele stażyści staną przed pytaniem czy ubiegać się o stopień awansu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt